zhutňovanie pôd – (pedokompakcia)

zmenšovanie objemu pôdy znižovaním pórovitosti, t.j. priestoru pre vodu a vzduch v pôde, v dôsledku pôsobenia ťažkých mechanizačných a dopravných prostriedkov na pôdu.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi