Konjugácia

prirodzený prenos plazmidov medzi baktériami v prírode aj in vitro; pri baktériách prebieha ako jednosmerný prenos genetickej informácie z donorovej bunky do recipientnej bunky. Podmienkou konjugácie je existencia pilusov, ktorými disponuje donorová bunka, a príslušných receptorov na recipientnej bunke, ktoré rozpoznajú pilusy donorovej bunky. Po spojení buniek dôjde za súčasnej replikácie DNA k prenosu jednej kópie genetickej informácie do recipientnej bunky. Na molekulárnej úrovni je konjugácia zabezpečená najčastejšie tzv. konjugatívnymi plazmidmi. Sú to malé kruhové molekuly DNA, ktoré kódujú prevažne proteíny pilusu a často obsahujú ďalšie gény. Po zahájení konjugácie nastane replikácia tejto plazmidovej DNA, pričom súčasne je nová kópia vytesnená a cez trubicovitý pilus prenesená do bunky, ktorá plazmid prijíma. Po ukončení konjugácie je recipientná bunka schopná interpretovať gény plazmidu, tvoriť vlastné pilusy, a byť tak sama donorom plazmidu pre ďalšie bunky, ktoré ešte plazmid nemajú. Prostredníctvom konjugácie sa v populácii rýchlo šíria gény, ktoré sú súčasťou týchto plazmidov. Najčastejšie sa pritom jedná o gény rezistencie voči antibiotikám, čo predstavuje závažný medicínsky problém.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy