Monitoring

opakované stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenami, metodika monitoringu prírodného prostredia využíva bioindikácie a sledovanie základných parametrov a funkcií ekosystému.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy