Mutácia

náhla dedičná zmena vyvolaná vonkajším vplyvom − mutagénom; mutácia môže byť výsledkom: (1) dedičnej zmeny genetického materiálu, väčšinou spojenej so zmenou fenotypu, (2) dedičnou zmenou genotypu, ktorá nie je podmienená rekombináciou a segregáciou a môže sa týkať jedného génu, celého chromozómu alebo celého genómu.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy