Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

A

Abiocén

neživé prostredie biocenózyAbiotické zložky

všetky neživé zložky prostredia (horniny, pôda, voda, vzduch, slnečné žiarenie)Abiotický

neživý, neústrojný, anorganickýAbundancia

množstvo jedincov toho istého druhu alebo skupiny druhov na jednotku plochy alebo objemuAcidifikácia

proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostrediaAcidita

kyslosť, úroveň kyslosti roztoku, zvyčajne sa meria a vyjadruje stupnicou pHAcidofyty

rastliny, rastúce na kyslých pôdachAdaptabilita

schopnosť organizmov prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho prostrediaAdaptácia

prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života vonkajším podmienkam prostrediaAeróbne organizmy

organizmy, ktoré potrebujú na metabolizmus nevyhnutne kyslík a žijú vo vzdušnom prostredíAerosol

jemná disperzia tuhých alebo kapalných častíc rozptýlených v plyneAgro

vzťahujúci sa na poľnohospodárstvo alebo obrábanie pôdyAgrobiocenóza

spoločenstvo kultúrnych a burinových rastlín, živočíchov a mikroorganizmov na poľnohospodársky obhospodarovaných pôdachAgroekológia

veda študujúca vzťahy v agrobiocenózach a ich vzťahy k okolitému prostrediuAgroekosystém

funkčná jednotka agrobiocenózy vyznačujúca sa veľkou labilitou. Je náročná na dodatkovú energiu a agrotechnikuAgrofytocenóza

spoločenstvo poľných rastlín, ktoré tvorí porast kultúrnej rastliny a burinové druhy.Antropický vplyv

priame alebo nepriame pôsobenie človeka na krajinuAntropocenóza

spoločenstvo organizmov, ktoré vzniklo pod silným vplyvom človeka a je náchylné na druhotnú sukcesiuAntropocentrizmus

smer, ktorý hlása, že človek je stredom a konečným cieľom svetového diania a vesmíruAntropogénny

podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetáciaAreál

oblasť, v ktorej žije určitý druh organizmu alebo určité spoločenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienkyAridita

stav extrémneho suchaArídny

veľmi suchý, označenie pre územie alebo klímu, kde je veľmi málo zrážok, čiže kde celkový ročný výpar prevyšuje úhrn zrážokAtmosféra

plynný obal ZemeAutekológia

veda, ktorá sa zaoberá vzťahmi jedinca určitého druhu k prostrediu i k iným organizmomAutoregulácia

schopnosť živých organizmov riadiť svoje životné procesy a prispôsobovať sa zmeneným podmienkam prostrediaB

Bernská konvencia

dohoda o ochrane živej prírody a prírodných stanovíšť Európy, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy roku 1981Bezodpadová technológia

technológia s minimálnym množstvom odpadu, ale s maximálne efektnými výrobnými procesmiBio

vzťahujúci sa na živé organizmyBiocenóza

je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny dynamický súbor živých organizmov spojených vzájomnou interakciou v priestore a čas a viazaných na určité podmienky prostrediaBiocentrizmus

pozitívny trend v ochrane prírody a environmentalistike, ktorý zdôrazňuje prioritu ochrany živej prírody na všetkých úrovniach jej existencieBiocentrum

predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstievBiodiverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmyBioindikácia

interpretovateľné značenie kvality prostredia spočívajúce vo výskyte, prípadne neprítomnosti druhu alebo spoločenstvaBiokoridor

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických inormácií živých organizmov a ich spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvkyBiológia

veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a pod.Biologické zdroje

zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvoBiomasa

všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovaniaBiomonitoring

monitoring, ktorý využíva živé organizmy a princípy bioindikácieBiosféra

obal Zeme, v ktorom žijú organizmy. Zahŕňa súvislú vrstvu hydrosféry, atmosféry a vrchnej časti litosféryBiota

živá zložka určitého územia alebo jeho rozlične veľkej častiBiotický

vzťahujúci sa na živé organizmyBiotop

prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorovBonská konvencia

dohovor na ochranu sťahovavých druhov voľne žijúcich zvieratČ

Červené knihy

reprezentatívne knižné publikácie, v ktorých sa opisujú vzácne /najmä endemické/ a ohrozené druhy rastlín a živočíchov určitého územia.Červené zoznamy

súpisy vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstievD

Degradácia ŽP

zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.Demekológia

špeciálna časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom populácií, vzťahmi v nich a ich vzťahmi k prostrediuDemografia

štúdium ľudskej populácie a jej vývojaDenitrifikácia

uvoľňovanie dusíka z dusičnanov v pôde činnosťou baktériíDiagnóza krajiny

zistenie celkového kvalitatívneho stavu zložiek krajiny, jeho poznanie umožní realizovať návrhy adekvátnych opatrení na zlepšenieDiverzita

vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladáDomestikácia

proces zdomácňovania voľne žijúcich zvieratDomestikovaný druh

druh, ktorého proces vývoja ovplyvnil človek za účelom uspokojiť svoje potrebyDominancia

prevládnutie jedného druhu v spoločenstveDruh

taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodomE

Edafický

vzťahujúci sa na pôduEdafón

súbor všetkých živých organizmov, ktoré sa nachádzajú v pôdeEkológ

vedec, ktorý sa zaoberá ekológiouEkológia

vedná disciplína, ktorá skúma vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a ich prostredímEkologická výchova

často sa používa ako synonymum environmentálnej výchovy, zaoberá sa témou prírody a životného prostredia, skúmaním vzťahov medzi organizmami navzájom a organizmami a ich prostredím, učí „ekologicky myslieť a konať“.Ekologické myslenie

základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oňEkosystém

dynamický komplex spoločenstiev rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkčná jednotkaEmisie

odpadové produkty, úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia, ako aj nehmotné prejavy zdrojov energie /hluk, žiarenie, teplo.../Environmentalista

človek, ktorý skúma životné prostredie človekaEnvironmentalistika

náuka o životnom prostredí človeka alebo technológia životného prostrediaEnvironmentálna etika

zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na ZemiEnvironmentálna výchova

cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediuEnvironmentálna výučba

zámerné environmentálne pôsobenie učiteľa na žiaka, výučba s aplikáciou environmentálnej problematiky do jednotlivých výučbových predmetov na všetkých stupňoch škôlEtológia

časť biológie, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa živých organizmovEutrofizácia

proces, keď sa do vodnej nádrže prirodzeným spôsobom alebo umelo dostávajú anorganické soli, ktoré podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmyEvolúcia

dedičné zmeny organizmov, ktoré prebiehajú mnoho generáciíExhaláty

plyny, pary, drobné častice prachu, popola, sadzí, dymu unikajúce do ovzdušia, škodliviny v ovzduší zložené z emisií a imisií. Rozlišujeme priemyselné a dopravné exhalátyF

FAO

organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci OSNFauna

súhrn živočíchov na určitom geograficky vyčlenenom územíFlóra

súpis taxónov rastlín, ktoré sa vyskytujú na určitom územíFreóny

(chlóroflórokarbonáty) zlúčeniny, ktoré v ovzduší rozkladajú ozón. Prispieva sa tak k vzniku ozónových dier. Freóny pochádzajú zo sprejov, chladiacich zariadení a vznikajú pri výrobe plastov Fyto

vzťahujúci sa na rastlinyFytocenológia

náuka o rastlinných spoločenstváchFytocenóza

rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy s určitým floristickým zložením, rovnakými stanovištnými podmienkami a rovnakou fyziognómiouG

Gaia

hypotéza Gaia, teoretická predstava o našej biosfére ako jedinom organizme, v ktorom fauna a flóra Zeme, jej klíma a geológia, fungujú všetky spoločne a sú vzájomne prepojené, pričom ovplyvňujú vývoj celého prostrediaGenofond

genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotouGenotyp

súbor indivíduí s charakteristickými genetickými vlastnosťami pre populáciu alebo druhGeobiocenóza

časť zemského povrchu, na ktorom biocenóza a jej zodpovedajúci klimatop a edafotop vytvárajú súvislý prírodný komplexGeobiosféra

sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planétyGeobotanika

časť biológie, náuka o kvetene a vegetácii a ich vzťahu k okolitému svetuGeocentrizmus

preceňovanie významu geografie pri riešení problémov životného prostredia človeka prostredníctvom geoekológie, prípadne krajinnej ekológieGeoekológia

súhrnné označenie pre ekosystemológiu a komplexnú fyzickú geografiu, teda ekológia krajinyGeotop

najmenší homogénny, fyzickogeografický, priestorový taxón krajiny, ktorý je jednotný z hľadiska abiotických a biotických prvkovGIS

systémy špecifického spôsobu zberu, ukladania a užívania dát o prírodných a socioekonomických systémoch v počítačovom prostredíGlobálny

vzťahujúci sa na celú ZemH

Herbivor

bylinožravec, živočích, ktorý požiera rastliny.Hibernácia

prezimovanie, spomalenie metabolizmu, redukcia aktivity a využívanie telesných zásob na prežitie zimy.Homeostáza krajiny

stav krajinného systému, pri ktorom vzájomné vzťahy a väzby jeho prvkov udržiavajú autoregulačné procesy v kvázistatickej stabiliteHumidita

vlhkosť podnebia, charakteristická vyššími zrážkami, ako je celkový výpar.Humídny

vlhký, vzťahujúci sa na územie alebo klímu, kde zrážky prevládajú nad výparom.Humus

neživá organická hmota v pôde, prípadne na jej povrchu, v rôznom stupni rozkladu.Hustota

v ekológii počet jedincov na jednotku plochyC

Chránené územie

geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a riadené s cieľom dosiahnuť špecifickú ochranuChránený druh

druh rastliny alebo živočícha, ktorému štát alebo regionálna inštitúcia poskytuje ochranu na celom území štátu alebo na menšom území.I

Imisia

prenikanie látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve z miesta vzniku na iné miesto dôsledkom emisieIndikátory

chemické látky, ktoré pri zmene  kyslosti alebo zásaditosti roztoku menia farbu. Ako indikátory môžeme použiť aj výluh z červenej kapusty, výluh z kvetov (sýtočervená ruža, sýtočervená čínska ruža, červená gladiola, červená astra, fialová astra, čakanka obyčajná,  alebo plodov rastlín (čierne ríbezle, baza čierna, jarabina obyčajná, kalina obyčajná)Industrializácia

proces rozvoja priemyslu vo veľkom rozsahu v krajineInsekticídy

látky, ktoré usmrcujú hmyzInterakčný prvok

určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny zmenenej alebo narušenej človekomIntrodukcia

zámerné vysadenie cudzieho prípadne nepôvodného druhu do ekosystému za prirodzenými hranicami jeho areáluInvázia

príchod veľkého počtu nepôvodných druhov na územieInverzia

stav ovzdušia, ktorého teplota s výškou neklesá, ale vzrastá. Takto dochádza k zvratu vegetačných pásiemIonosféra

vrstva atmosféry od 60 do 80 km, charakteristická vysokou koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónovK

Kalamita

nadmerný alebo nedostatkový výskyt niektorého ekologického faktora s vážnymi hospodárskymi dôsledkami


Klimax

vrcholné a najkomplexnejšie štádium sukcesného radu vývoja biocenóz, značne odlišné od východiskového stavu dynamickej sukcesieKlimaxové spoločenstvo

rastlinné spoločenstvo, ktoré je stabilné mnoho rokov a pravdepodobne sa v ňom nič nezmení, pokiaľ sa nezmení klíma alebo vplyv človekaKlonovanie

metóda vzniku kópií živého organizmu pomocou rozmnožovania nepohlavným spôsobomKontaminácia

znečistenie, zamorenie povrchu predmetov alebo organizmov choroboplodnými mikroorganizmami alebo rádioaktivitouKrajina

všeobecne charakterizovaná forma hmotného prejavu geografickej sféry, totálny geografický systémKrajinná analýza

postup vo výskume krajiny, ktorý sa zameriava na charakteristiku vzájomných vzťahov medzi krajinnými prvkami a medzi krajinným systémom a jeho okolímKrajinná ekológia

humánna veda o zákonitostiach vzniku, vývoja, správania sa a o priestorovej organizácii komplexných teritoriálnych jednotiek ako celostných útvarov, ktoré študuje geosystémovým alebo ekosystémovým spôsobomKrajinná syntéza

zovšeobecnenie poznatkov krajinnej analýzy na krajinný priestor, preskúmanie a usporiadanie analytických poznatkov tak, aby poskytovali informácie o najrôznejších vlastnostiach tohto priestoruKrajinná štruktúra

zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré sa združujú do komplexných fyziognomických alebo funkčných celkovKrajinné zložky

základné štruktúrne jednotky krajinného systému, medzi ktoré patria horninový podklad a pôdotvorný substrát, pôda, voda, ovzdušie, vegetácia, živočíšstvo, antropické výtvory, látky a javyKrajinný prvok

prvky krajiny, ktoré vznikli spolupôsobením človeka a prírodných faktorov na krajinné zložky a možno ich z krajinného systému izolovať a analyzovaťKultúrna krajina

pôvodná krajina pretvorená vplyvom využívania a činnosti ľudskej spoločnostiKyslé pôdy

sú zvyčajne zamokrené a ich neúrodnosť zhoršuje kyslá reakcia z atmosferických zrážokKyslý dážď

atmosférické zrážky s kyslou reakciou, zmes vody a škodlivých prímesí v ovzdušíL

Limitujúci faktor

podmienka prostredia, ktorá ohraničuje výskyt druhu, prežitie, rast a reprodukciu jedinca, fyziologický proces a pod.Lokalita

miesto, ktoré je reálne geograficky vymedzenéM

Migrácia

pohyb veľkého počtu živočíchov z jedného miesta na druhé podľa sezónyMikroorganizmy

drobné organizmy, ktoré vidno iba mikroskopomMineralizácia

rozklad organických látok na iné, neorganické zlúčeninyMinerály

neorganické tuhé látky, ktoré sa vyskytujú v prírodeMokrade

súhrnné označenie pre ekosystémy s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš: rašeliniská, plytké vodné nádrže a pod.Monitoring

opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenamiMortalita

úmrtnosťN

Natalita

pôrodnosť, rodivosťNaturalizácia

prispôsobenie sa cudzích druhov podmienkam nového prostredia, zdomácnenieNeofyt

rastlina, zavlečená na územie v historickom období a zdomácnená, alebo sa vyskytujúca len prechodneNitrifikácia

proces, keď baktérie v pôde rozkladajú dusíkaté zlúčeniny a vytvárajú nitráty, ktoré môžu rastliny prijímať koreňmiO

Odpad

vedľajší produkt všetkých výrobných a komunálnych činností, ktorý nevstupuje do obehu látok a energie ekosystémovOchrana ex situ

ochrana zložiek biologickej diverzity mimo ich prirodzeného náleziskaOchrana in situ

ochrana druhov a ekosystémov a prirodzených stanovíšť s cieľom udržať a obnoviť životaschopné populácie druhov v ich prirodzenom prostredíOchrana prírody

racionálna ľudská činnosť - komplex individuálnych, skupinových, štátnych a medzinárodných opatrení, ktoré zabraňujú ohrozeniu evolúcie a podstaty života a podporujú komplexnú obnovu a vývoj systému prírodnín, zároveň zachovávajú tie kvality biosféry, v ktorých vznikol a môže sa vyvíjať človek ako biologický druhOchrana životného prostredia

všetky činnosti človeka, ktoré slúžia na ochranu prírodných a umelých zložiek životného prostrediaOchranná zóna

má za úlohu zabrániť prenikaniu negatívnych antropogénnych vplyvov do biocentier a biokoridorovOxid siričitý (SO2)

bezfarebný plyn, štipľavého zápachu, veľmi jedovatý, málo rozpustný vo vode. Má redukčné, bieliace, konzervačné účinky a jeho oxidáciou vzniká oxid sírový. Je jedným z hlavných ukazovateľov znečisteného ovzdušia. Dráždi oči, dýchacie cesty a vstrebáva sa do krvi. Prítomnosť oxidu siričitého v ovzduší pôsobí nepriaznivo aj na vegetáciu. Podieľa sa na znižovaní pH (zvyšovaní kyslosti) dažďovej vodyOxid uhličitý (CO2)

stála, nehorľavá, bezfarebná plynná látka, ktorý sa tvorí pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní, hnití, kvasení atď. Prispieva k skleníkovému efektuOxid uhoľnatý CO

je bezfarebná, jedovatá, plynná látka, bez zápachu. S vodou sa nezlučuje. Vyskytuje sa v rôznych plynných zmesiach, najmä v dymových plynoch pri nedokonalom spaľovaní a vo výfukových plynoch motorových vozidielOzón

nestála trojatómová forma kyslíka, vyskytujúca sa prirodzene v atmosfére, pri vyššej koncentrácii je pre človeka škodliváOzónosféra

ozónová vrstva v atmosfére medzi 20 -50 km nad povrchom ZemeP

Pesticíd

látka, schopná usmrcovať škodcov a chorobypH

vyjadruje hodnotu kyslosti alebo zásaditosti vodného roztokuPolutanty

znečisteninyPopulácia

biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredíPotravový reťazec

proces prechodu energie v potrave od zdroja cez konzumentov až po predátoryPredátor

mäsožravec, živočích, ktorý sa živí inými živočíchmiPríroda

komplex javov a predmetov, ktoré vzniki na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich človekPrírodná krajina

krajina, ktorá sa skladá len z prvkov prírodného charakteru bez zásahu a vplyvu človekaPrírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda. Zdroje dlhodobo udržateľného životaPrírodnina

hmotný prejav prírody ako procesu, objekty, ktoré vytvorila prírodaR

Ramsarská konvencia

dohovor o mokradiach medzinárodného významu. V zozname je zapísaných okolo 300 mokradí lokalizovaných na celom sveteRastlinná formácia

súbor rastlinných populácií s určitou fyziognómiou, ktoré závisia od klímyRegión

územie, kraj, všeobecné označenie územnej jednotky, ktorá vstupuje do akejkoľvek regionalizácieReintrodukcia

opakované zámerné vysadenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha do ekosystémuRelikt

organizmus, ktorý sa vplyvom zmenených ekologických podmienok udržal len na malých, ostrovčekovitých miestach svojho bývalého areáluRenaturácia

obnova pôvodnej prírodnej štruktúry a funkcie ekosystémuReštitúcia

prinavrátenie organizmov na miesto ich pôvodného výskytu, kde vyhynuliRoztok

rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a z rozpustenej látky Ruderál

organizmus začiatočnej fázy vývoja spoločenstva na stanovištiach, ktoré narušila ľudská činnosťRuderálne rastliny

rastliny, ktoré osídľujú antropogénne vzniknutý reliéf a lokality v okolí ľudských sídliskS

Skleníkový efekt

vzniká nahromadením CO2, ktorý vytvorí vrstvu prepúšťajúcu slnečné lúče, ale zabraňuje úniku dlhovlnného tepelného žiarenia z povrchu ZemeSmog

znečistenie ovzdušia počas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách, stav ovzdušia so zníženou viditeľnosťou pri vysokom znečistení priemyselnými exhalátmi, spalinami motorových vozidiel a splodinami ich vzájomných reakcií, ktoré sa vyznačujú vysokodráždivým účinkom na ľudský organizmusSpoločenstvo

je funkčný biotický systém, v ktorom sa spája súbor populácií žijúcich v určitom prostredí s určitými podmienkamiStanovište

súbor vlastností prostredia na danej lokaliteSukcesia

postupné striedanie spoločenstiev až po klimax na určitom mieste pod vplyvom biotických a abiotických činiteľovSymbióza

spolužitieSynantropizácia

dej, pri ktorom sa areál rastliny rozširuje, prípadne zahusťuje vplyvom činnosti človekaSynekológia

veda, ktorá študuje vzťahy skupín rôznych organizmov združených do určitej jednotky a ich vzťahy k prostrediuT

Taxón

klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napríklad druh, rod, čeľaďTechnosféra

biosféra, ktorú pretvorila ľudská činnosťTerestrický

vzťahujúci sa na suchú zem, suchozemskýTolerancia

schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rozličným podmienkam prostrediaToxický

jedovatýToxín

jedovatá látka rastlinného alebo živočíšneho pôvoduTransmisie

látky pohybujúce sa v ovzduší, často meniace svoje vlastnostiTrofická štruktúra

štruktúra ekosytému vyjadrená prostredníctvom potravových reťazcov a potravových sietíTrofický

vzťahujúci sa na výživuTrvalo-udržateľný rozvoj

rozvoj, ktorý zosúľaďuje potreby súčasnosti bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potrebyU

Univerzálne indikátory pH

sú zmesi indikátorov, ktoré umožnia určiť pH širokou škálou farebných odtieňovUrbanizácia

pohyb ľudí z vidieka do mestských sídel a z menších sídel do väčších sídelUrbánna ekológia

študuje systém mesta a jeho prostredieV

Variabilita

premenlivosťVegetácia

rastlinstvoVegetačné obdobie

obdobie roka s aktívnou vegetáciouVegetatívny

opak reproduktívneho, napríklad vegetatívne rozmnožovanie rastlínVitalita

životaschopnosťZ

Znečistenie ovzdušia

výskyt cudzorodých, biologicky aktívnych prímesí v atmosfére, prevažne antropogénneho pôvoduZoo

vzťahujúci sa na živočíchyŽ

Životaschopná populácia

populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobieŽivotné prostredie

časť geosféry, v ktorej je v danom momente spätý život a výrobná činnosť ľudskej spoločnosti. Je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti.