Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy


Autor: Agáta Fargašová

Výkladový slovník GMO (.doc)

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2
  VŠETKO

R

rRNA – ribozomálna RNA

je súčasťou ribozómov − organel, ktoré umožňujú tvorbu proteinov (bielkovín);– podiela sa spolu so špecifickými bielkovinami na tvorbe ribozómov. Keďže sa nachádza dnu v ribozómoch, je pravdepodobne zodpovedná za ich funkciu. rRNA vykazuje katalytickú aktivitu a preto sa predpokladá, že funguje ako peptidyltransferáza (hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní peptidových väzieb pri syntéze bielkovín). V bunke tvorí až 80 % hmotnosti všetkej RNA. V prokaryotických organizmoch sú 3 (23S, 16S, 5S), v eukaryotických až 4 rôzne veľké druhy rRNA (28S. 18S, 5?8S, 5S). Je jednovláknová, ale určité časti molekúl majú štruktúru dvojitej závitnice. Vzniká v jadierku.S

Samčia sterilita rastlín

neschopnosť tvorby alebo tvorba defektných samčích pohlavných orgánov (tyčiniek, peľníc), alebo neschopnosť produkcie funkčných gamét a peľu schopného úspešného oplodnenia. V prírode sa vyskytuje omnoho častejšie ako samičia sterilita, pretože samčí sporofyt a gametofyt nie je tak chránený voči vonkajšiemu prostrediu ako samičí. Okrem toho geneticky podmienená samčia sterilita nie je u obojpohlavných rastlín prekážkou pre tvorbu semien (obojpohlavná rastlina so sterilným peľom môže byť opelená inou rastlinou), kým pri samičej sterilite semená nevznikajú, takže voči nej pôsobí negatívna selekcia. Sekvencia

postupnosť základných stavebných jednotiek − nukleotidov v DNA.Sekvenovanie

určovanie postupnosti nukleotidov v DNA. Selekčný marker

vnáša do bunky nový fenotyp, ktorý umožní po transformácii identifikovať a selektovať bunky obsahujúce plazmid (napr. gén antibiotickej rezistencie na ampicilín ampR alebo tetracyklín tetR). Silencing (stíšenie) génu

cielené stíšenie génu vnesením informácie pre opačne orientovanú (anti-sense) informačnú RNA (neprejaví sa jeho funkcia). Gény sú riadené transkripčne alebo post-transkripčne. Post-transkripčné stíšenie génu je výsledkom zrušenia alebo blokovania príslušných génov mRNA. Deštrukcia mRNA bráni translácii, ktorou sa tvoria produkty aktívneho génu – bielkoviny. Všeobecným mechanizmom post-transkripčného silencing génu je RNAi.T

T-DNA

transformujúca DNA − časť plazmidovej DNA v bunkách baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je zodpovedná o.i. za vznik nádorov rastlín.Ti-plazmid

tumor indukujúci plazmid baktérie Agrobacterium tumefaciens.Tolerancia

znášanlivosť, schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rôznym podmienkam prostredia.Transdukcia

prenos génu (úseku génu) z jedného organizmu (bunky) do iného prostredníctvom vírusov; spôsob prenosu DNA pomocou vírusov. Rekombinantné bakteriofágy je možné využiť ako vektory na prenos cudzorodej DNA do buniek baktérií. Transfekcia

pôvodne umelá infekcia bakteriálnej bunky alebo protoplastu izolovanou fágovou, prípadne vírusovou nukleovou kyselinou, ktorej výsledkom je umelý prenos genetickej informácie. Transfer

premiestnenie, prenos z jedného miesta na iné.Transformácia

proces, pri ktorom dochádza k zavedeniu novej DNA (novej genetickej informácie) do buniek a tým bunky získajú nové fenotypové vlastnosti (transformované bunky). Transformovať je možné veľké množstvo organizmov vrátane baktérií, kvasiniek, rastlinných a živočíšnych buniek; priama transformácia, prenos génov uskutočnený tak, že jeden organizmus pohltí DNA iného organizmu rovnakého alebo odlišného biologického druhu.Transformácia DNA

vnesenie cudzorodej DNA do hostiteľskej bunky.Transgén

gén upravený metódami GI a prenesený do hostiteľského organizmu; vložený gén; cudzorodý gén prenesený do genómu iného organizmu. Transgenéza

proces vytvárania transgénnych organizmov – zvierat alebo rastlín; prenos transgénu do genómu iného organizmu laboratórnym (in vitro) postupom (napr. mikroinjekcia DNA do vajíčka alebo protoplastov, prenos plazmidmi, vírusmi alebo nastreľovaním (biobalistika) s využitím "gene-gun"); prenos klonovaného génu (klonovanej DNA) do eukaryotického genómu iného organizmu, resp. do určitej sekvencie DNA.Transgénny organizmus

organizmus obsahujúci gén, ktorý bol umelo prenesený z organizmu iného druhu; organizmus vytvorený metódami génového inžinierstva; geneticky modifikované organizmy s génom alebo genetickou konštrukciou upravenou génovými technikami. Transgénny organizmus má vo svojom genóme aj cudzorodú DNA alebo transgén.Transgénová odroda

odroda vytvorená metódami génového inžinierstva.Transkripcia DNA

prepis genetickej informácie z DNA do podoby informačnej molekuly RNA.Translácia

konečný proces prenosu genetickej informácie z génu do proteínu. Prebieha na ribozómoch v cytoplazme čítaním (prekladom) genetického kódu zapísaného v mediátorovej RNA (mRNA) za účasti transferových RNA (tRNA), ktoré do týchto miest prinášajú jednotlivé aminokyseliny.Transpozóny

určité úseky DNA, ktoré sa môžu presúvať na rôzne miesta genómu, tým ovplyvňovať prejavy susedných génov a tak zvyšovať rôznorodosť genómu.Trieda rizika

kategorizácia možného rizika GMO pre ľudské zdravie a životné prostredie, trieda 1 predstavuje činnosti bez rizika alebo so zanedbateľným rizikom, trieda 4 činnosti s vysokým rizikom.tRNA – transferová RNA

zúčastňujú sa priamo prekladu – translácie z mRNA do podoby proteínu; v bunke sa podieľa na proteosyntéze tým, že pripája špecifickú aminokyselinu (AK) do rastúceho polypeptidového reťazca pri translácii, čím dochádza k prekladu sekvencie nukleotidov v nukleových kyselinách k sekvencii aminokyselín v proteínoch. Každá aminokyselina má minimálne jednu tRNA. tRNA je zložená z asi 80 nukleotidov; pri post-transkripčných úpraváchdochádza k modifikácii až 20 % báz tRNA..U

Umiestnenie GMO na trh

po schvaľovacom a povoľovacom procese sa GMO stane tovarom.Uzavretý priestor

technicky zabezpečené laboratóriá, skleníky, chovné zariadenia a pod.V

Variabilita

premenlivosť, prirodzená vlastnosť živých systémov; schopnosť organizmu meniť sa v morfologickom a fyziologickom zmysle.Vektor (prenášač)

nosič; časť molekuly DNA (plazmidová alebo fágová DNA), ktorá sa používa pri prenose alebo klonovaní génov; nástroj na prenos cudzorodej DNA do hostiteľského organizmu; molekula DNA, ktorá sa samostatne replikuje, rekombinuje s inou molekulou, začleňuje sa spolu s cudzorodým génom do genómu hostiteľa alebo sa replikuje nezávisle od genómu hostitela. Vektory DNA sa v genetickom inžinierstve používajú na prenos cudzorodých génov do organizmov a na klonovanie génov (vytváranie mnohopočetných kópií). Typy klonovacích vektorov: (1) plazmidové, (2) vírusové, (3) vektory pre špeciálne účely (kombinácia plazmidov a vírusov, upraveného chromozómu baktérií a kvasiniek).Virión

vírusová častica schopná infikovať hostiteľskú bunku a množiť sa v nej, základná jednotka vírusu; označenie jedinej vírusovej častice.Vírus

najmenší a najjednoduchší biologický jedinec; častice infikujúce eukaryotické bunky; všeobecné označenie pre nukleoproteínové častice schopné infikovať bunky a reprodukovať sa v nich.Z

Zámerné uvoľňovanie GMO do životného prostredia

každé umiestnenie GMO do nechráneného priestoru, kde je v priamom kontakte so životným prostredím a ľuďmi a môže sa tam voľne i riadene šíriť.Zdravotné riziká

pre človeka vyplývajú najmä z možností vzniku alergií (kombináciou génov 2 rôznych rastlín), ale vylúčené nie sú ani ďalšie neznáme vplyvy na ľudské zdravie spôsobené prenesením cudzieho génu.
Stránka: (Predchádzajúci)   1  2
  VŠETKO