Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy


Autor: Agáta Fargašová

Výkladový slovník GMO (.doc)

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

B

Baktéria

prokaryotický jednobunkový organizmus zaraďovaný medzi rastliny.Bielkovina

vysokomolekulový biopolymér tvorený aminokyselinami navzájom spájanými peptidovými väzbami.Biodiverzita

úroveň celkovej alebo miestnej biologickej rozmanitosti, často zjednodušene kvantifikovaná ako počet druhov alebo vyšších taxónov na Zemi. Zvyšovanie počtu druhov je považované za znamenie vyššej genetickej pestrosti. Celkový počet druhov na Zemi sa odhaduje na 3 x 106-7.Biofarmaceutiká

liečivá, ktoré sú produktom geneticky modifikovaných organizmov.Biofortifikácia

je metóda šľachtenie plodín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty, ktorá sa dá realizovať procesom tradičného selektívneho kríženia alebo genetickými modifikáciami. Biofortifikácia sa odlišuje od štandardnej fortifikácie, lebo sa zameriava na tvorbu výživnejších rastlinných potravín, ako sú tie produkované bežnými plodinami, ku ktorým sa môžu živiny dodávať až v procese ich spracovania.Biologická bezpečnosť

manažment rizika, ktoré predstavujú GMO pre ekonomiku, životné prostredie a zdravie ľudí, prostredníctvom vylúčenia, tlmenia, adaptácie, kontroly, ochrany a eradikácie; zahŕňa bezpečný prenos, narábanie a využívanie živých organizmov, ktoré sú výsledkom biotechnológií a mohli by negatívne ovplyvniť biodiverzitu.Bioreaktor

biologický produkčný systém, reaktor v klasickej biotechnológii predstavuje nádoba − fermentor, kde prebieha množenie produkčnej kultúry mikroorganizmov, u transgénnych rastlín alebo živočíchov je bioreaktorom rastlinné alebo živočíšne telo ako také.Biotechnológia

1. technológie, ktoré využívajú živé systémy, ich zložky a biologické procesy v priemysle, poľnohospodárstve, medicíne a službách; 2. všetky technológie, pri ktorých aplikácii sa využívajú biologické systémy, živé organizmy alebo ich deriváty za účelom získania iných produktov alebo procesov na špecifické využitie (génové a bunkové manipulácie). Ide najmä o využívanie mikroorganizmov.Bt

skratka pre baktériu Bacillus thuringiensis, ktorá sa používa v súvislosti s technológiami využívajúcimi kmene tejto baktérie.Bt stratégia ochrany rastlín

využívanie génového inžinierstva na získanie rezistencie proti škodcom alebo burinám: modifikované rastliny majú vložený gén z niektorého kmeňa baktérie Bacillus thuringiensis, ktorý kóduje tvorbu proteínu špecificky toxického pre určité druhy hmyzu a netoxického pre iný druh organizmu.Bt-bavlník

transgénna rastlina, ktorá nesie gén pre Bt-toxín a vytvára si tak vlastný insekticíd.Bt-toxín

deltatoxín z baktérie Bacillus thuringiensis (toxická látka pre larvy hmyzu).Bunka

základná štruktúrna a funkčná jednotka živej hmoty, je to ucelený systém schopný rásť a rozmnožovať sa. Bunky sa delia sa na: (1) prokaryotické − tvoria jednobunkový organizmus, napr. baktérie, ktorý nemá jadro a 1 molekula DNA predstavuje zvyčajne celú genetickú výbavu; (2) eukaryotické − sú (okrem kvasiniek) súčasťou mnohobunkového organizmu, DNA je v jadre bunky vo forme chromozómov, počet chromozómov je pre rôzne organizmy rôzny a tiež je rôzny v pohlavných (bunka špecializovaná na oplodnenie, pri oplodnení splývajú jadrá s haploidným počtom chromozómov, pričom tvoria základ pre tvorbu somatických buniek) a somatických (telová bunka rastlín a živočíchov má obyčajne úplnú − diploidnú chromozómovú výbavu, vzniká mitotickým delením jadra) bunkách.