Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy


Autor: Agáta Fargašová

Výkladový slovník GMO (.doc)

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

G

Gén

základná jednotka dedičnosti; jednotka dedičnej informácie podmieňujúca utvorenie istého znaku; dedičný faktor; funkčná genetická jednotka vyznačujúca sa fenotypovým prejavom; časť chromozómu, kde je uložená celá informácia organizmu; fyzicky úsek na molekule kyseliny deoxyribonukleovej, ktorý zodpovedá za syntézu jednej molekuly polypeptidu, ribozómovej alebo transferovej RNA, alebo reguluje aktivitu iných génov; úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA. V bunke sú gény lokalizované v jadre bunky, v útvaroch nazývaných chromozómy. Generácia

vekovo blízka skupina organizmov; v genetike súhrn vývinových štádií od vzniku až po zánik jedincov vzniknutých obyčajne krížením.Genetická informácia

informácia obsiahnutá v poradí nukleotidov nukleových kyselín (DNA, RNA) odovzdávaná z generácie na generáciu. Genetická manipulácia

manipulácia s génmi technikami génového inžinierstva, napr. klonovanie génov, usmernené mutácie a pod.Genetická modifikácia

vedomý zásah človeka do genetickej informácie organizmu s využitím metód genetického inžinierstva v laboratóriu (in vitro).Genetický kód

systém, podľa ktorého poradie nukleotidov v molekule DNA určuje poradie aminokyselín v polypeptidovom reťazci (v bielkovine). Genetický marker

segment DNA, ktorého lokalizácia na chromozóme je známa, alebo ktorý možno identifikovať, môže sa používať ako referenčný bod pri mapovaní alebo lokalizácii iných génov; znak, ktorý sa dá využiť pri štúdiu bunkových línií, jedincov, rodín a populácií. Musí byť podmienený geneticky, musí sa dať presne zatriediť, musí mať jednoznačný a jednoduchý spôsob dedičnosti a jeho dedične podmienená variabilita musí spĺňať kritéria genetického polymorfizmu.Genetický materiál

materiál rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo iného pôvodu, ktorý obsahuje funkčné jednotky dedičnosti.Geneticky modifikované organizmy

organizmus vytvorený technikami génového inžinierstva; organizmy, ktorých genetický materiál bol zmenený genetickou manipuláciou, teda spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.Genóm

celkový genetický materiál bunky alebo jedinca v haploidnej chromozomálnej sústave; v širšom zmysle súbor všetkých génov organizmu, ktoré sú lokalizované v bunkovom jadre; génový obsah chromozómov bunkového jadra. Celkový genóm bunky je tvorený niekoľkými zložkami: (1) jadrová zložka genómu − DNA obsiahnutá v jadre − jadrový genóm; (2) mitochondriálna zložka genómu − DNA v mitochondriách; (3) chloroplastová zložka genómu − DNA v chloroplastoch (len u rastlín).Genomika

skúma sekvencie genómov rôznych organizmov.Genotyp

súbor všetkých dedičných informácií bunky alebo organizmu, riadi vytváranie charakteristických morfologických a fyziologických znakov a vlastností organizmu; genetické zloženie jedinca; súbor všetkých dedičných vlôh; v skutočnosti presný variant genetickej výbavy konkrétneho jedinca; genetická konštitúcia organizmu reprezentovaná súborom alel špecificky usporiadaných v jeho genóme.Génová puška ("gene-gun")

prístroj pre nastreľovanie DNA do bunky − biobalistika.Génové (genetické) inžinierstvo

nástroj pre tvorbu GMO; akákoľvek zmena v genetickom zložení organizmu spôsobená inými umelými prostriedkami ako jednoduchým umelým výberom, ku ktorému v prírode obyčajne nedochádza, napr. zavedenie génu jedného druhu do druhu iného; vedný odbor zaoberajúci sa technológiou prípravy rekombinantných molekúl DNA a ich vnášaním do genómu organizmu s cieľom zmeniť ho pre potreby výskumu a praxe − zahŕňa izoláciu, vytváranie kópií, rozmnožovanie a rekombinácie génov či DNA rôznych biologických druhov bez toho, aby prebehol reprodukčný proces. Génové techniky

sú konkrétne metódy a techniky, ktorými sa využitím nosiča vnáša genetický materiál jedného organizmu do genetického materiálu iného organizmu, alebo sa odníma alebo mení časť prirodzeného genetického materiálu organizmu a ktorých výsledkom je geneticky modifikovaný organizmus.GMO (LMO)

skratka pre geneticky modifikovaný organizmus, platná aj v angličtine (Genetically Modified Organism). V poslednom čase sa viac používa skratka LMO (Living Modified Organism), ktorá zdôrazňuje, že ide o živé či života a teda aj rozmnožovania schopné GMO a nie ich produkty; organizmus, ktorého genóm obsahuje stabilne začlenený transgén.