Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy


Autor: Agáta Fargašová

Výkladový slovník GMO (.doc)

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

T

T-DNA

transformujúca DNA − časť plazmidovej DNA v bunkách baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je zodpovedná o.i. za vznik nádorov rastlín.Ti-plazmid

tumor indukujúci plazmid baktérie Agrobacterium tumefaciens.Tolerancia

znášanlivosť, schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rôznym podmienkam prostredia.Transdukcia

prenos génu (úseku génu) z jedného organizmu (bunky) do iného prostredníctvom vírusov; spôsob prenosu DNA pomocou vírusov. Rekombinantné bakteriofágy je možné využiť ako vektory na prenos cudzorodej DNA do buniek baktérií. Transfekcia

pôvodne umelá infekcia bakteriálnej bunky alebo protoplastu izolovanou fágovou, prípadne vírusovou nukleovou kyselinou, ktorej výsledkom je umelý prenos genetickej informácie. Transfer

premiestnenie, prenos z jedného miesta na iné.Transformácia

proces, pri ktorom dochádza k zavedeniu novej DNA (novej genetickej informácie) do buniek a tým bunky získajú nové fenotypové vlastnosti (transformované bunky). Transformovať je možné veľké množstvo organizmov vrátane baktérií, kvasiniek, rastlinných a živočíšnych buniek; priama transformácia, prenos génov uskutočnený tak, že jeden organizmus pohltí DNA iného organizmu rovnakého alebo odlišného biologického druhu.Transformácia DNA

vnesenie cudzorodej DNA do hostiteľskej bunky.Transgén

gén upravený metódami GI a prenesený do hostiteľského organizmu; vložený gén; cudzorodý gén prenesený do genómu iného organizmu. Transgenéza

proces vytvárania transgénnych organizmov – zvierat alebo rastlín; prenos transgénu do genómu iného organizmu laboratórnym (in vitro) postupom (napr. mikroinjekcia DNA do vajíčka alebo protoplastov, prenos plazmidmi, vírusmi alebo nastreľovaním (biobalistika) s využitím "gene-gun"); prenos klonovaného génu (klonovanej DNA) do eukaryotického genómu iného organizmu, resp. do určitej sekvencie DNA.Transgénny organizmus

organizmus obsahujúci gén, ktorý bol umelo prenesený z organizmu iného druhu; organizmus vytvorený metódami génového inžinierstva; geneticky modifikované organizmy s génom alebo genetickou konštrukciou upravenou génovými technikami. Transgénny organizmus má vo svojom genóme aj cudzorodú DNA alebo transgén.Transgénová odroda

odroda vytvorená metódami génového inžinierstva.Transkripcia DNA

prepis genetickej informácie z DNA do podoby informačnej molekuly RNA.Translácia

konečný proces prenosu genetickej informácie z génu do proteínu. Prebieha na ribozómoch v cytoplazme čítaním (prekladom) genetického kódu zapísaného v mediátorovej RNA (mRNA) za účasti transferových RNA (tRNA), ktoré do týchto miest prinášajú jednotlivé aminokyseliny.Transpozóny

určité úseky DNA, ktoré sa môžu presúvať na rôzne miesta genómu, tým ovplyvňovať prejavy susedných génov a tak zvyšovať rôznorodosť genómu.Trieda rizika

kategorizácia možného rizika GMO pre ľudské zdravie a životné prostredie, trieda 1 predstavuje činnosti bez rizika alebo so zanedbateľným rizikom, trieda 4 činnosti s vysokým rizikom.tRNA – transferová RNA

zúčastňujú sa priamo prekladu – translácie z mRNA do podoby proteínu; v bunke sa podieľa na proteosyntéze tým, že pripája špecifickú aminokyselinu (AK) do rastúceho polypeptidového reťazca pri translácii, čím dochádza k prekladu sekvencie nukleotidov v nukleových kyselinách k sekvencii aminokyselín v proteínoch. Každá aminokyselina má minimálne jednu tRNA. tRNA je zložená z asi 80 nukleotidov; pri post-transkripčných úpraváchdochádza k modifikácii až 20 % báz tRNA..