Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

G

Greenway (zelená cesta)

predstavuje v najjednoduchšom chápaní lineárny otvorený priestor. Je to koridor tvorený prírodnou vegetáciou alebo vegetáciou, ktorá má viac prírodný charakter ako okolité územie. Rozlišujú sa tri typy zelených koridorov:

koridory pre voľne žijúce druhy organizmov (wildlife corridors) - ich prvoradou funkciou je ochrana prirodzenej bioty,

pobrežné koridory s rozšírenou funkciou ochrany vodných tokov a vodných zdrojov (riparian corridors), 

zelené či parkové cesty (greenways, parkways) s rekreačnou a estetickou funkciou z pohľadu využitia pre človeka. 

Pre zelené cesty s primárnou úlohou ochrany voľne žijúcich druhov organizmov sú synonymom termíny enviromentálny či ekologický koridor, pre veľmi široké zelené cesty (niekoľko míľ) sa používa termín krajinné prepojenie (landscape linkage) (Smith, Hellmund ed. 1993)