Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

M

Metapopulácia

viaczložková, priestorovo štruktúrovaná populácia, na krajinnej úrovni, ktorú tvoria viaceré lokálne subpopulácie, oddelené od seba vzdialenosťou alebo bariérami napr. v dôsledku procesu fragmentácie. Tieto sú navzájom prepojené prostredníctvom disperzie alebo migrácií. Intenzita migrácií je však obmedzená (Opdam 1991). Pohyb a rozptyl subpopulácií závisí od konfigurácie krajinných prvkov, vzdialenosti medzi stanovišťami a od odporu prostredia (→metapopulačná teória). Metapopulačná teória

sa zaoberá chovaním populácií v krajine s priestorovo rozdelenými biotopmi, v ktorých prežívajú čiastkové subpopulácie. Ako indikačné monitorovacie charakteristiky využíva základné demografické prejavy každej populácie (natalita, mortalita, migralita, atď.). Za mimoriadne dôležitú považuje komunikáciu medzi subpopuláciami a možnosť nahradenia lokálne vyhynutých subpopulácií imigráciou. Z poznatkov a výsledkov metapopulačnej teórie vyplynula požiadavka zachovať, alebo obnoviť vzájomné prepojenie prírodných prvkov v antropogénne využívanej krajine. Metapopulačná teória tvorí východisko pre koncepcie →ekologických sietí. Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES)

→ÚSES, vymedzovaný na miestnej úrovni (najčastejšie na úrovni katastra). Je súčasťou ÚSES vyššieho hierarchického stupňa (RÚSES, NÚSES). Prostredníctvom miestnych biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov sa plní stabilizačná funkcia územného systému ekologickej stability a jeho priaznivé pôsobenie na okolité, menej stabilné ekosystémy. Biocentrá a biokoridory miestneho významu majú spĺňať nároky organizmov, ktoré majú pozitívny vplyv na okolité agrocenózy na poľnohospodárskom pôdnom fonde, na okolité hospodársky využívané lesné spoločenstvá a na územie sídiel. Ide predovšetkým o drobné vtáctvo, hmyz (opeľovače, dravý hmyz), obojživelníky, vtáky a pod. Na úrovni miestneho ÚSES pristupuje k uvedeným funkciám aj funkcia asanácie škôd v krajine, ktoré vznikli v dôsledku eróznych procesov, sanácia smetísk, rekultivácia opustených lomov, zvýšenie estetickej a zdravotno-rekreačnej funkcie krajiny, obnovovanie brehových porastov, medzí a remízok ap. Dokumenty miestneho ÚSES (v niektorých materiáloch LÚSES - lokálny ÚSES), sa spracovávajú pre menšie územné celky (katastre, časti katastrov, zóny) v mierke 1 : 10 000, prípadne 1 : 5 000. MÚSES

Miestny územný systém ekologickej stability