Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

R

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES)

→ÚSES, vymedzovaný na regionálnej úrovni. Je súčasťou ÚSES vyššieho hierarchického stupňa (→NÚSES). Regionálne významné biocentrá by mali spĺňať ekol. nároky celého súboru rastlín a živočíchov typických pre ekosystémy daného biogeografického regiónu, vzácnych a ohrozených taxónov, vrátane endemických druhov bioty. Môžu tvoriť základ nadregionálnych biokoridorov. Regionálne významné biokoridory by mali umožňovať šírenie a migrácie organizmov rámci regiónu. Dokumenty RÚSES sú spracovávané na mapách v mierke 1:50 000, prípadne podľa územno-plánovacej dokumentácie v mierkach 1:100 000 alebo 1:25 000. Dokumentácia regionálnych ÚSES bola po prvýkrát spracovaná pre všetky okresy Slovenska v r. 1992-1995.RÚSES

regionálny územný systém ekologickej stability