Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Ú

Územný systém ekologickej stability (ÚSES)

celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému tvoria biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu (Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). ÚSES je originálnym typom ekologickej siete, ktorá sa rozvíja v Českej republike a na Slovensku. Definuje plošné a priestorové nároky existujúcich a navrhovaných prirodzených spoločenstiev a navrhuje ekologickú optimalizáciu celkového funkčného využívania územia. V krajine podmieňuje zachovanie druhovej a krajinnej rozmanitosti (diverzita krajiny). Uplatňuje sa tu biocentrické hľadisko, kde v centre pozornosti sú záujmy prírody. Jej ďalšou funkciou je priaznivé pôsobenie na okolité, menej stabilné, či z biologického hľadiska menej hodnotné územia a zlepšovanie podmienok pre život človeka - z tohto aspektu ide o antropocentrické hľadisko. Klasické prístupy k ochrane prírody neriešili problém fragmentácie biotopov a izolácie populácií. Koncepcia biokoridorov predstavuje dynamický prvok v rámci koncepcie ÚSES. Spoločným základom koncepcie ÚSES na Slovensku a v Českej republike je vymedzovanie úses ako reprezentatívnej siete biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov na základných funkčných a priestorových kritérií rozmanitosti, priestorových väzieb (napr. smery biokoridorov a poloha prirodzených migračných trás), nevyhnutných priestorových parametrov (minimálne plochy biocentier rôzneho typu, maximálne dĺžky biokoridorov a ich minimálne nutné šírky), aktuálneho stavu krajiny a spoločenských limitov a zámerov. ÚSES vytvára priestor pre obnovu nedostatočne funkčných a tvorbu chýbajúcich prírodných prvkov v krajine. Problematiku ÚSES obsahujú viaceré právne predpisy a vládne uznesenia ako: zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorčích predpisov, Zákon NR SR č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.