Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

E

Edafický

vzťahujúci sa na pôduEdafón

súbor všetkých živých organizmov, ktoré sa nachádzajú v pôdeEkológ

vedec, ktorý sa zaoberá ekológiouEkológia

vedná disciplína, ktorá skúma vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a ich prostredímEkologická výchova

často sa používa ako synonymum environmentálnej výchovy, zaoberá sa témou prírody a životného prostredia, skúmaním vzťahov medzi organizmami navzájom a organizmami a ich prostredím, učí „ekologicky myslieť a konať“.Ekologické myslenie

základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oňEkosystém

dynamický komplex spoločenstiev rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkčná jednotkaEmisie

odpadové produkty, úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia, ako aj nehmotné prejavy zdrojov energie /hluk, žiarenie, teplo.../Environmentalista

človek, ktorý skúma životné prostredie človekaEnvironmentalistika

náuka o životnom prostredí človeka alebo technológia životného prostrediaEnvironmentálna etika

zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na ZemiEnvironmentálna výchova

cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediuEnvironmentálna výučba

zámerné environmentálne pôsobenie učiteľa na žiaka, výučba s aplikáciou environmentálnej problematiky do jednotlivých výučbových predmetov na všetkých stupňoch škôlEtológia

časť biológie, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa živých organizmovEutrofizácia

proces, keď sa do vodnej nádrže prirodzeným spôsobom alebo umelo dostávajú anorganické soli, ktoré podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmyEvolúcia

dedičné zmeny organizmov, ktoré prebiehajú mnoho generáciíExhaláty

plyny, pary, drobné častice prachu, popola, sadzí, dymu unikajúce do ovzdušia, škodliviny v ovzduší zložené z emisií a imisií. Rozlišujeme priemyselné a dopravné exhaláty