Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

R

Ramsarská konvencia

dohovor o mokradiach medzinárodného významu. V zozname je zapísaných okolo 300 mokradí lokalizovaných na celom sveteRastlinná formácia

súbor rastlinných populácií s určitou fyziognómiou, ktoré závisia od klímyRegión

územie, kraj, všeobecné označenie územnej jednotky, ktorá vstupuje do akejkoľvek regionalizácieReintrodukcia

opakované zámerné vysadenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha do ekosystémuRelikt

organizmus, ktorý sa vplyvom zmenených ekologických podmienok udržal len na malých, ostrovčekovitých miestach svojho bývalého areáluRenaturácia

obnova pôvodnej prírodnej štruktúry a funkcie ekosystémuReštitúcia

prinavrátenie organizmov na miesto ich pôvodného výskytu, kde vyhynuliRoztok

rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a z rozpustenej látky Ruderál

organizmus začiatočnej fázy vývoja spoločenstva na stanovištiach, ktoré narušila ľudská činnosťRuderálne rastliny

rastliny, ktoré osídľujú antropogénne vzniknutý reliéf a lokality v okolí ľudských sídlisk