Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

B

Bernská konvencia

dohoda o ochrane živej prírody a prírodných stanovíšť Európy, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy roku 1981Bezodpadová technológia

technológia s minimálnym množstvom odpadu, ale s maximálne efektnými výrobnými procesmiBio

vzťahujúci sa na živé organizmyBiocenóza

je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny dynamický súbor živých organizmov spojených vzájomnou interakciou v priestore a čas a viazaných na určité podmienky prostrediaBiocentrizmus

pozitívny trend v ochrane prírody a environmentalistike, ktorý zdôrazňuje prioritu ochrany živej prírody na všetkých úrovniach jej existencieBiocentrum

predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstievBiodiverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmyBioindikácia

interpretovateľné značenie kvality prostredia spočívajúce vo výskyte, prípadne neprítomnosti druhu alebo spoločenstvaBiokoridor

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických inormácií živých organizmov a ich spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvkyBiológia

veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a pod.Biologické zdroje

zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvoBiomasa

všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovaniaBiomonitoring

monitoring, ktorý využíva živé organizmy a princípy bioindikácieBiosféra

obal Zeme, v ktorom žijú organizmy. Zahŕňa súvislú vrstvu hydrosféry, atmosféry a vrchnej časti litosféryBiota

živá zložka určitého územia alebo jeho rozlične veľkej častiBiotický

vzťahujúci sa na živé organizmyBiotop

prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorovBonská konvencia

dohovor na ochranu sťahovavých druhov voľne žijúcich zvierat