Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

K

Kalamita

nadmerný alebo nedostatkový výskyt niektorého ekologického faktora s vážnymi hospodárskymi dôsledkami


Klimax

vrcholné a najkomplexnejšie štádium sukcesného radu vývoja biocenóz, značne odlišné od východiskového stavu dynamickej sukcesieKlimaxové spoločenstvo

rastlinné spoločenstvo, ktoré je stabilné mnoho rokov a pravdepodobne sa v ňom nič nezmení, pokiaľ sa nezmení klíma alebo vplyv človekaKlonovanie

metóda vzniku kópií živého organizmu pomocou rozmnožovania nepohlavným spôsobomKontaminácia

znečistenie, zamorenie povrchu predmetov alebo organizmov choroboplodnými mikroorganizmami alebo rádioaktivitouKrajina

všeobecne charakterizovaná forma hmotného prejavu geografickej sféry, totálny geografický systémKrajinná analýza

postup vo výskume krajiny, ktorý sa zameriava na charakteristiku vzájomných vzťahov medzi krajinnými prvkami a medzi krajinným systémom a jeho okolímKrajinná ekológia

humánna veda o zákonitostiach vzniku, vývoja, správania sa a o priestorovej organizácii komplexných teritoriálnych jednotiek ako celostných útvarov, ktoré študuje geosystémovým alebo ekosystémovým spôsobomKrajinná syntéza

zovšeobecnenie poznatkov krajinnej analýzy na krajinný priestor, preskúmanie a usporiadanie analytických poznatkov tak, aby poskytovali informácie o najrôznejších vlastnostiach tohto priestoruKrajinná štruktúra

zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré sa združujú do komplexných fyziognomických alebo funkčných celkovKrajinné zložky

základné štruktúrne jednotky krajinného systému, medzi ktoré patria horninový podklad a pôdotvorný substrát, pôda, voda, ovzdušie, vegetácia, živočíšstvo, antropické výtvory, látky a javyKrajinný prvok

prvky krajiny, ktoré vznikli spolupôsobením človeka a prírodných faktorov na krajinné zložky a možno ich z krajinného systému izolovať a analyzovaťKultúrna krajina

pôvodná krajina pretvorená vplyvom využívania a činnosti ľudskej spoločnostiKyslé pôdy

sú zvyčajne zamokrené a ich neúrodnosť zhoršuje kyslá reakcia z atmosferických zrážokKyslý dážď

atmosférické zrážky s kyslou reakciou, zmes vody a škodlivých prímesí v ovzduší