Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

A

adaptácia

selekcia určitých fenotypových prejavov genómu faktormi prostredia; vďaka variabilite organizmov sa v populácii vyskytujú rôzne prejavy znakov, z ktorých niektoré môžu ich nositeľov v určitých podmienkach zvýhodniť; výsledkom je dojem, že sa druh prispôsobil zmeneným podmienkam – je to však naopak, zmenené podmienky vyselektovali jedince s vhodnými znakmi



agregátny druh

skupina blízko príbuzných, podobných druhov organizmov (druhový komplex), ktoré sú z praktických dôvodov označované jedným druhovým menom; pozri tiež druhový komplex



alela

konkrétna forma určitého génu; gén (zodpovedný za farbu očí) môže mať viac alel (zodpovedných za konkrétnu farbu)



alfa (α) diverzita

druhová diverzita v konkrétnom biotope; pozri tiež biodiverzita, beta (β) diverzita, gama (β) diverzita



Alleeho efekt

vyjadruje vzťah medzi hustotou populácie a  poklesom, stabilitou alebo rastom jej veľkosti; zmenšenie hustoty populácie pod kritickú hodnotu minimalizuje až vylučuje možnosť stretnutia opačných pohlaví, dôsledkom čoho je  prudké zníženie úspešnosti reprodukcie až zánik populácie



alochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti nepôvodný, môže ísť o introdukovaný, invázny druh/taxón; pozri tiež autochtónny druh/taxón, invázny druh/taxón



analýza životaschopnosti populácie (AŽP)

slúži na definovanie pravdepodobnosti vyhynutia druhu/taxónu v definovanom čase; realizuje sa kvantitatívnou analýzou demografických a environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich prežívanie analyzovanej populácie (zvyčajne sú analyzované malé populácie vystavené vysokému riziku vyhynutia); na účely AŽP boli vyvinuté špeciálne programy (napr. RAMAS); pozri aj minimálna životaschopná populácia (MŽP)



AOO

pozri oblasť osídlenia



areál rozšírenia

oblasť, územie rozšírenia taxónu; pozri tiež teritórium, domovský okrsok



autekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu druhov; pozri tiež ekológia, demekológia, synekológia



autochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti pôvodný; pozri tiež alochtónny druh/taxón



AŽP

pozri analýza životaschopnosti populácie



B

bariéra

prekážka brániaca disperzii, migrácii či inej forme premiestňovania či transportu organizmov (resp. ich genómu v akejkoľvek biologicky funkčnej forme)  z miesta na miesto  



beta (β) diverzita

pomer medzi alfa (α) a gama (γ) diverzitou; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, gama (γ) diverzita



biocenóza

pozri spoločenstvo



biocentrum

územie s biotopom alebo komplexom biotopov, ktoré veľkosťou i funkčnosťou umožňuje existenciu (čiastočne) prirodzeného ekosystému s príslušným spoločenstvom organizmov  



biodiverzita

rozmanitosť foriem života na jeho všetkých úrovniach (gény, jedince, populácie, druhy, spoločenstvá; tiež biotopy a ekosystémy), ako aj procesov v nich a medzi nimi



bioindikácia

využívanie živých organizmov na kvalitatívne a kvantitatívne definovanie stavu prostredia alebo jeho vybraných faktorov; pozri tiež indikačný druh/taxón



bioindikátor

pozri indikačný druh/taxón



biokoridor

spravidla lineárny prvok v krajine, ktorý prepája biocentrá a umožňuje premiestňovanie organizmov (vrátane vývinových štádií) medzi nimi; prostriedok konektivity (prepojenia) fragmentov ekologických entít (ekosystémov, biotopov, spoločenstiev, /sub/populácií a pod.); pozri tiež ekodukt   



bióm

komplexný a geograficky rozsiahly ekosystém s vlastnosťami definovanými klimatickými podmienkami príslušnej oblasti Zeme; jednotlivé pevninské biómy charakterizuje prevládajúci typ vegetácie, napr. v polárnom pásme tundra, v miernom pásme opadavý listnatý les a step, v subtropickom pásme púšť, savana, v tropickom pásme tropický dažďový les  



biosférická rezervácia

pozri rezerva biosféry



biota

súhrn všetkých organizmov definovaného priestoru



biotop

prostredie pre existenciu spoločenstva; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež habitat, spoločenstvo



C

cenóza

pozri spoločenstvo 



CPUE

pozri počet registrácií na jednotku vzorky



CR

pozri Kriticky ohrozený



Č

červená kniha

zoznam ohrozených druhov/taxónov (biotopov, spoločenstiev) s uvedením kategórie ohrozenia a základnými informáciami o východiskovom a súčasnom stave rozšírenia, spôsobe života a nárokoch na prostredie, ohrození a rizikových faktoroch a ich pôsobení a realizovaných a možných opatreniach na nápravu stavu; pozri tiež červený zoznam, druhový akčný plán, kategórie Červeného zoznamu IUCN



červený zoznam

zoznam ohrozených druhov/taxónov (biotopov, spoločenstiev) s uvedením kategórie ohrozenia; pozri tiež červená kniha, druhový akčný plán, kategórie Červeného zoznamu IUCN



D

dáždnikový druh/taxón

druh/taxón ohrozeného organizmu, prostredníctvom ochrany ktorého sa priamo alebo aj nepriamo zabezpečuje ochrana ďalších druhov príslušného spoločenstva/biotopu alebo aj celého ekosystému; pozri tiež vlajkový druh/taxón, zástupný druh/taxón



DD

pozri Nedostatočne známy



degradácia biotopu/habitatu

zmenšenie, poškodenie, znehodnotenie kvality a funkcií biotopu/habitatu; pozri tiež strata biotopu/habitatu, fragmentácia



demekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu populácií; pozri tiež ekológia, autekológia, synekológia



disperzia

rozptyl, rozširovanie organizmov, spravidla potomstva z miesta rozmnožovania do okolia



disturbancia

rušivý faktor v ekosystéme, zvyčajne vedúci k odstráneniu (niektorých) jeho zložiek; prirodzené disturbancie (napr. lesné požiare, riečne záplavy) sú prirodzenými zložkami niektorých ekosystémov a podmieňujú ich dlhodobú existenciu; disturbancie spôsobené človekom (zábor pôdy, zmeny vodného režimu, znečistenie a pod.) sú spravidla považované za hrozby s negatívnym vplyvom na biotu



domovský okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na zber potravy, odpočinok, rozmnožovanie a ďalšie aktivity; pozri tiež potravný/lovný okrsok, reprodukčný/hniezdny okrsok, teritórium



dospelé jedince

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, B, C a D) jedince schopné rozmnožovať sa



druh

skupina organizmov, ktorej jedince sú schopné pohlavným rozmnožovaním produkovať plodné potomstvo; základná taxonomická jednotka klasifikácie v systéme organizmov; pozri tiež taxón 



druhová diverzita

druhová rozmanitosť spoločenstva (či iného súboru organizmov) vyjadrená niektorým z bezrozmerných indexov (napr. Shannonovym), ktoré zohľadňujú okrem počtu druhov aj ich pomerné zastúpenie



druhová početnosť

pozri druhové bohatstvo



druhové bohatstvo

počet druhov určitej oblasti, lokality alebo inej priestorovej vzorky biosféry



druhový akčný plán

detailný materiál dokumentujúci a analyzujúci stav ohrozeného druhu/taxónu a navrhujúci opatrenia na zlepšenie stavu; v SR sa používa termín program záchrany; pozri tiež červená kniha, červený zoznam, kategórie Červeného zoznamu IUCN



druhový komplex

skupina blízko príbuzných, ťažko rozlíšiteľných druhov, ktoré môžu byť z praktických dôvodov opísané pod jedným druhovým menom ako agregátny druh; pozri tiež agregátny druh



dynamika metapopulácie

v ekosozológii uplatnenie teórie rovnováhy medzi vymieraním taxónov a rekolonizáciou vo fragmentoch, ako je definovaná v ostrovnej biogeografii; pozri tiež fragment, metapopulácia, rekolonizácia, subpopulácia



dynamika plôšok

dynamika a heterogenita dielčich plôšok (biotopov) a ich sústavy vo väčšom komplexnom ekosystéme; prístup k ich analýze z hľadiska funkčnosti ekosystému a udržania jeho rozmanitosti z ekologického a ekosozologického hľadiska



E

efekt hrdla fľaše

redukcia rozmanitosti genofondu populácie vymiznutím niektorých alel génov v dôsledku výrazného zmenšenia veľkosti populácie; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt zakladateľa



efekt zakladateľa

malá rozmanitosť genofondu populácie spôsobená malým počtom zakladateľov (u ktorých nemuseli byť zastúpené zriedkavé alely génov; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt hrdla fľaše  



efektívna veľkosť populácie (geneticky)

veľkosť populácie, ktorá je funkčná z genetického hľadiska (úroveň inbrídingu nie je vyššia ako v panmiktickej populácii); zakladá sa na počte reprodukcieschopných jedincov a teda je menšia ako celá populácia; pozri tiež populácia, inbríding



ekodukt

umelo vytvorený objekt (spravidla vo forme premostenia, tunelu alebo vodnej cesty) slúžiaci organizmom (predovšetkým živočíchom) na prekonanie líniového bariérového prvku, napr. komunikácie, prehradenia vodného toku a pod. 



ekológia

vedná disciplína študujúca vzťahy medzi orgamizmami navzájom a organizmami a prostredím (vrátane jeho neživých zložiek); termín zložený z gréckych slov oikos = dom, logos = náuka



ekologická pasca

pozri environmentálna pasca



ekologická stopa

pozri environmentálna stopa



ekologický faktor

pozri environmentálny faktor



ekosozológia

vedná disciplína prepájajúca konzervačnú biológiu a obnovnú ekológiu; ochrana prírody založená na poznaní vzťahov medzi prostredím a organizmami a medzi organizmami navzájom; termín zložený z gréckych slov oikos = dom, sozein = chrániť; pozri tiež konzervačná biológia, obnovná  ekológia



ekosystém

entita funkčného prepojenia biotopu (abiotická zložka) s jeho príslušným spoločenstvom (biotická zložka); veľkosť ekosystému je definovaná ad hoc a môže varírovať po rozmery biosféry; pozri tiež biotop, spoločenstvo



ekotyp

lokálna subpopulácia druhu adaptovaná na miestne podmienky prostredia, spravidla geograficky definovaná/delimitovaná



emigrácia

vysťahovanie jedincov z priestoru



EN

pozri Silne ohrozený



endemit, endemický druh/taxón

druh/taxón s obmedzeným, presne ohraničeným a často malým reálom rozšírenia (izolované pohoria, povodia, jaskynné systémy, morské ostrovy a pod.); pozri tiež relikt, reliktný druh/taxón



environmentálna pasca

uprednostňovanie habitatu s menšou kvalitou (avšak s atraktívnejším pôsobením) aj napriek dostupnosti kvalitnejšieho habitatu, spravidla v podmienkach rýchlych zmien prostredia



environmentálna stopa

vyjadrenie vplyvu človeka na prostredie, jeho kvantifikácia; environmentálna stopa je plocha (spravidla v hektároch) potrebná na získanie zdrojov nevyhnutných pre uspokojenie potrieb človeka (jedinca, komunity)



environmentálny faktor

faktor (= činiteľ, vlastnosť, podmienka) prostredia so vzťahom k organizmom; ovplyvňujúci, podmieňujúci ich existenciu; keďže sa termín vzťahuje na prostredie a nie na vedný odbor (ekológiu), nie je správne používať termín ekologický faktor



EOO

pozri oblasť výskytu



EW

pozri Vyhynutý v prírode



EX

pozri Vyhynutý



extrémna fluktuácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách B a C) extrémne (časté, rýchle alebo rozsiahle) zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia taxónu, s rozdielmi početnosti väčšími ako jeden rád (minimálne desaťnásobný nárast alebo úbytok)



F

fauna

živočíšstvo; termín používaný na všeobecné označenie živočíšstva i na označenie živočíšstva definovaného priestoru 



faunistika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov fauny v definovanom priestore; pozri tiež fauna 



fekundita

plodivosť, potenciálna schopnosť samca a samice produkovať potomstvo



fertilita

plodnosť, skutočná plodivosť, následok fekundity; počet potomkov na jednu samicu



fitness

pozri reprodukčná zdatnosť



flóra

rastlinstvo; termín používaný na všeobecné označenie rastlinstva i na označenie taxónov rastlinstva definovaného priestoru



floristika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov flóry v definovanom priestore; pozri tiež flóra



fluktuácia

zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia druhu/taxónu, spravidla pravidelné, periodicky sa opakujúce; pozri tiež extrémna fluktuácia



fragment

zlomok celku; časť oddelená od pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) alebo jej ďalších častí; pozri tiež fragmentácia, izolát, izolácia



fragmentácia

rozdrobovanie pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) na oddelené časti; pozri tiež fragment, izolát, izolácia



fytocenóza

rastlinné spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov/taxónov rastlín, ktoré rastú v určitom biotope; pozri tiež spoločenstvo


fyziotaktika

náuka o rozumnom využívaní prírodných zdrojov



G

gama (γ) diverzita

druhová diverzita rozsiahlej oblasti so zastúpením viacerých biotopov; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, beta (β) diverzita



generácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, C a E) priemerný vek sploditeľov novosplodených jedincov populácie; generácia má dlhšie trvanie ako vek najmladších jedincov počas ich prvého rozmnožovania a kratšie trvanie ako vek najstarších rozmnožujúcich sa jedincov s výnimkou taxónov, ktoré sa rozmnožujú iba raz v živote 



genofond

súbor všetkých alel génov všetkých jedincov v populácii (zvyčajne na úrovni druhu, prípadne poddruhu); rozmanitosť genofondu podmieňuje schopnosť druhu/taxónu vysporiadať sa so zmenami environmentálnych faktorov; pozri tiež genomická rozmanitosť/diverzita



genomická rozmanitosť/diverzita

rozmanitosť génov a ich alel v populácii druhu/taxónu



génová banka

súbor reprodukčného materiálu (u živočíchov prevažne pohlavných buniek, embryí, kmeňových buniek; u rastlín najčastejšie semien, tiež explantátov) uschovaný v kontrolovaných podmienkach zabezpečujúcich ich prežívanie/oživenie v budúcnosti (napr. zmrazením – kryoprezerváciou); pozri tiež semenná banka



génovo modifikovaný organizmus, GMO

organizmus, ktorý má genóm umelo zmenený spôsobom, aký sa nevyskytuje pri prirodzenom rozmnožovaní a/alebo prirodzenej rekombinácii 



génový drift

náhodná zmena frekvencie jednotlivých alel génu v populácii z generácie na generáciu; výsledkom génového driftu môže byť zachovanie jedinej alely (=fixácia alely) a tým strata genomickej variability; pravdepodobnosť fixácie alely je nepriamo úmerná početnosti populácie; pozri tiež efekt hrdla fľaše, efekt zakladateľa



H

habitat

prostredie pre existenciu jedinca alebo populácie (druhu/taxónu); termín viazaný na autekológiu; pozri tiež biotop



habituácia

v etológii jednoduchá forma učenia sa, pri ktorej opakovanie podnetu vedie k strate odozvy naň



historicky známy areál rozšírenia

geograficky definovaný areál rozšírenia (taxónu), ako je dokumentovaný, známy alebo predpokladaný z minulosti 



hniezdny okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na hniezdenie; reprodukčný okrsok u vtákov; pozri tiež domovský okrsok, potravný/lovný okrsok, teritórium



horúce miesto biodiverzity

pozri ohnisko biodiverzity



hromadné vymieranie

pozri masové vymieranie



hrozby

(v zmysle definícií IUCN) súhrnný termín pre faktory s nepriaznivým vplyvom na organizmy a ekosystémy (negatívne, ohrozujúce, stresové, rizikové) aktívne v minulosti, v súčsnosti aj v budúcnosti; pozri tiež rizikový faktor, stresy



C

chránené územie

delimitovaný priestor s reguláciami ľudskej činnosťami zameranými na zachovanie jeho prírodných/kultúrnych štruktúr a vzťahov medzi nimi; definované môžu byť štátnymi i medzištátnymi normami na základe veľkosti, funkcií a regulácií



I

imigrácia

prisťahovanie jedincov do priestoru



inbríding

príbuzenské kríženie; pohlavné rozmnožovanie blízko príbuzných jedincov



index abundancie

pozri index početnosti



index početnosti

odhad relatívnej veľkosti populácie na základe počtu jedincov zistených odchytom, pozorovaním či iným spôsobom zberu dát na štandardizovanú jednotku úsilia (napr. CPUF /ryby/, hustota /vtáky/, počet samíc kladúcich vajcia /morské korytnačky/, početnosť zistená na značkovaní a opätovnom odchyte a pod.); pozri tiež počet registrácií na jednotku odchytu



indikačný druh/taxón

druh/taxón, ktorého prítomnosť, resp.neprítomnosť a/alebo početnosť v danom priestore indikuje určité vlastnosti prostredia



indikátor

pozri indikačný druh/taxón



interšpecifický

medzidruhový



intrašpecifický

vnútrodruhový



introdukcia

vypustenie druhu/taxónu mimo jeho areálu rozšírenia



introdukovaný druh/taxón

druh/taxón, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu rozšírenia, k osídleniu došlo úmyselným alebo neúmyselným pričinením človeka; pozri tiež allochtónny druh/taxón, invázny druh/taxón, problémový pôvodný druh/taxón



introdukovaný genetický materiál

človekom zmenené alebo prenesené organizmy alebo gény



invázny druh/taxón

nepôvodný druh/taxón, ktorý sa rýchlo šíri/rozšíril v nepôvodnom prostredí alebo mimo svojho pôvodného areálu rozšírenia a spravidla nepriazivo ovplyvňuje (napr. kompetíciou, predáciou a pod.) pôvodné druhy/taxóny až celé spoločenstvá; pozri tiež alochtónny druh/taxón, introdukovaný druh/taxón, problémový pôvodný druh/taxón



inzularizácia

pozri fragmentácia



inžiniersky druh/taxón ekosystému

druh/taxón organizmu, ktorý vytvára, významne ovplyvňuje a udržiava, prípadne ničí svoj habitat; čím môže významne ovplyvňovať druhové bohatstvo príslušného spoločenstva organizmov a rôznorodosť krajiny



IUCN

Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; pôvodne International Union for the Conservation of Nature) so sídlom v Glande, Švajčiarsko, založená v r. 1948; združuje viac ako 1 400 vládnych a mimovládnych organizácií, zamestnáva okolo 1 000 profesionálnych pracovníkov z viac ako 50 krajín a na jej práci sa podieľa okolo 16 000 dobrovoľných expertov; pozri tiež Služba informácií o druhoch IUCNKomisia pre záchranu druhov IUCN



izolácia

rozdrobovanie celku pôvodne súvislej entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) na priestorovo a/alebo funkčne oddelené fragmenty bez možnosti vzájomnej interakcie; pozri tiež izolát, fragment, fragmentácia



izolát

fragment celku pôvodne súvislej entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) priestorovo a/alebo funkčne oddelený od celku tej istej entity alebo jej ostatných fragmentov bez možnosti vzájomnej interakcie; pozri tiež izolácia, fragment, fragmentácia



izolovaná populácia

pozri izolát



J

jadro

pozri jadrová oblasť



jadrová oblasť/jadrové územie

oblasť s najvyššou hodnotou a najprísnejšími podmienkami ochrany a reguláciou antropogénnych faktorov; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež rezerva biosféry 



K

kaskádový efekt

situácia, keď vyhynutie (alebo zmena početnosti populácie) druhu/taxónu spôsobí vyhynutie (alebo zmenu početnosti populácie) iných druhov/taxónov 



kategória ohrozenia

pozri kategórie Červeného zoznamu IUCN



kategórie Červeného zoznamu IUCN

jednotky systému klasifikácie taxónov podľa miery ohrozenia a rizika vyhynutia v zmysle definícií IUCN; pozri tiež kritériá (pre zaradenie taxónu do kategórií Červeného zoznamu IUCN)  



klonovanie

vytváranie génovo identických kópii organizmov; terapeutické klonovanie slúži na získanie kmeňových buniek na terapeutické účely; reprodukčným klonovaním sa získajú klony celých organizmov, s jeho využitím sa ráta aj v druhovej ochrane ex situ



kľúčový druh/taxón

druh/taxón s kľúčovou úlohou pre fungovanie až existenciu príslušného ekosystému, často nezávisle od jeho početnosti; pozri tiež mutualistický kľúčový druh/taxón, inžiniersky druh/taxón



Komisia pre záchranu druhov IUCN

medzinárodná komisia IUCN so zameraním na druhovú ochranu, tvorená sieťou dobrovoľných špecialistov (t.č. vyše 8 000) združených do viac ako 140 skupín zameraných na konkrétne taxóny bioty a/alebo okruhy problémov ich hrozieb a ochrany; pozri tiež IUCN, Služba informácií o druhoch IUCN



kontinuálny úbytok

pozri pokračujúci pokles 



konzervačná biológia

aplikovaná forma biológie zameraná na ochranu rozmanitosti foriem života, ktorá využíva primerané poznatky a prostriedky vybraných odborov biológie (ekológia, genetika, molekulárna biológia), spoločenských vied (filozofia, sociológia, ekonómia), ako aj tvorivých umení a médií; pozri tiež ekosozológiaobnovná  ekológia



koridor

pozri biokoridor



kritériá (pre zaradenie taxónu do kategórií Červeného zoznamu IUCN)

podmienky pre zaradenie taxónu do konkrétnej kategórie ohrozenia; pozri tiež kategórie Červeného zoznamu IUCN 



Kriticky ohrozený CR

(v zmysle definícií IUCN 2001) najvyššia kategória ohrozenia; taxón podľa najlepších dostupných podkladov spĺňa ktoréhoľvek z kritérií A – E pre túto kategóriu a  teda je vystavený extrémne vysokému riziku vyhynutia v prírode 



kvantitatívna analýza

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériu E) akýkoľvek spôsob analýzy za účelom odhadu pravdepodobnosti vyhynutia taxónu, založenej na spôsobe jeho života, požiadaviek na faktory prostredia a ich pôsobení, pôsobení hrozieb a na špecifikovaných možnostiach managementu (napr. analýza životaschopnosti populácie); pozri tiež analýza životaschopnosti populácie



L

lazarský druh (taxón)

v ekosozológii/druhovej ochrane termín označuje druh (taxón), ktorý bol považovaný za vyhynutý a ktorý bol znovuobjavený, niekedy po desiatkach rokov



LC

pozri Menej dotknutý



lokácia

(v zmysle definícií IUCN 2001) geograficky alebo ekologicky vymedzené miesto alebo oblasť, v ktorej môže jediný ohrozujúci faktor alebo udalosť náhle ovplyvniť všetky prítomné jedince predmetného taxónu; veľkosť lokácie závisí od plochy pôsobenia rizikového faktora alebo udalosti, pričom môže zasahovať časť jednej alebo aj viacerých subpopulácií; v prípade pôsobenia viacerých ohrozujúcich faktorov alebo udalostí je lokácia vymedzená pôsobením najzávažnejšieho z nich; pozri tiež lokalita



lokalita

geograficky definované miesto výskytu organizmu, spoločenstva, javu a pod.; pozri tiež lokácia



M

masové vymieranie

vyhynutie veľkého množstva taxónov (vysoko prevyšujúce pozaďové vymieranie) v priebehu relatívne krátkeho geologického obdobia; pozri tiež pozaďové vymieranie



megafauna

živočíšstvo s väčšími telesnými rozmermi, kritériom je minimálna hmotnosť (podľa zdroja) od 2 do 1 000 kg, najčastejšie však 20 až 44 kg; pozri tiež fauna



Menej dotknutý LC

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón je zaradený do tejto kategórie, ak bol hodnotený podľa kritérií, ale nie je možné klasifikovať ho ako Kriticky ohrozený, Silne ohrozený, Zraniteľný ani Takmer ohrozený; do kategórie sú zaradené rozšírené a početné taxóny



metapopulácia

súbor subpopulácií (fragmentov pôvodne súvislej populácie alebo prirodzene fragmentovanej populácie), medzi ktorými existuje možnosť kontaktu/kríženia ich jedincov (napr. ponechaním alebo vytvorením biokoridorov medzi nimi); v prípade lokálneho vyhynutia niektorej zo subpopulácií vďaka prepojeniu s ostatnými nie je vylúčená rekolonizácia areálu zaniknuvšej subpopulácie jedincami zo susediacich subpopulácií (s funkciou zdrojovej populácie); pozri tiež dynamika metapopulácie, populácia, subpopulácia, zdrojová populácia



minimálna dynamická oblasť

najmenšia rozloha územia potrebná pre prežívanie minimálnej životaschopnej populácie; pozri tiež minimálna životaschopná populácia



minimálna životaschopná populácia (MŽP)

najmenšia populácia s pravdepodobnosťou prežitia určitého obdobia, táto pravdepodobnosť je štatisticky definovaná na základe predpokladaných demografických, genetických a environmentálnych podmienok a prírodných disturbancií; v ekosozologickej praxi/ochrane sú prijaté dve veľkosti MŽP ohrozených druhov/taxónov: 50 jedincov s  pravdepodobnosťou krátkodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať inbríding) a 500 jedincov s pravdepodobnosťou dlhodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať génový drift); pozri tiež analýza životaschopnosti populácie (AŽP)



množivosť

pozri natalita



morfodruh

druh definovaný na základe svojho vzhľadu; termín nie je taxonomickou entitou; príkladom dvoch morfodruhov môže byť húsenica a motýľ – z hľadiska systému živočíchov ide o jeden druh, z hľadiska vzhľadu (a aj funkcie v ekosystéme) sú to však dva morfodruhy



mortalita

úmrtnosť; miera mortality (death rate) je pomer počtu uhynutých jedincov na 1000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie



mutualistický kľúčový druh/taxón

organizmus, ktorý existuje v obojstranne prospešných vzťahoch s iným organizmom a jeho vymiznutie má výrazný dopad na celý ekosystém (napr. to môže byť vták, ktorý požieraním plodov zabezpečuje klíčivosť ich semien a tým aj existenciu pôvodných lesov); pozri tiež kľúčový druh/taxón



MVP

pozri minimálna životaschopná populácia



MŽP

pozri minimálna životaschopná populácia



N

nadmerné využívanie

využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov nad ich schopnosť regenerácie; termín sa často upresňuje podľa cieľa/spôsobu realizácie (nadmerné pasenie, zber, výrub, rybolov, lov...)



nárazníková oblasť/zóna

oblasť so šetrným hospodárením / využívaním (podriadeným ochrane prírody)  obklopujúca jadrovú oblasť alebo susediaca s ňou; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež jadrová oblasť, prechodová oblasť/zóna, rezerva biosféry



natalita

množivosť; mierou natality (natality/birth rate) je pomer počtu splodených jedincov na 1 000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie; pozri tiež fekundita, fertilita



NE

pozri Nehodnotený



Nedostatočne známy DD

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, pre ktorý nie je dostatok údajov o rozšírení a/alebo stave populácie na priame alebo nepriame zhodnotenie rizika vyhynutia 



negatívny faktor

pozri rizikový faktor



negatívny populačný trend

pozri populačný trend



Nehodnotený NE

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, ktorý ešte nebol hodnotený prostredníctvom kritérií



nepôvodný druh/taxón

pozri alochtónny druh/taxón



nespotrebné využívanie

využívanie zdroja, pri ktorom nedochádza k jeho spotrebe, nie je odstránený zo systému; pozri tiež spotrebné využívanie



NT

pozri Takmer ohrozený


T

taxón

jednotka klasifikácie organizmov (napr. druh, rod, čeľaď, rad...) v systéme; v prípade kritérií a kategórií Červeného zoznamu IUCN sa termín používa na označenie taxonomických jednotiek na úrovni druhu a nižšej (napr. poddruh); pozri tiež druh



teritórium

domovský okrsok alebo jeho časť, pasívne a/alebo aktívne ochraňovaná sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) pred ostatnými jedincami tohože druhu/taxónu, prípadne aj iných druhov/taxónov; pozri tiež domovský okrsok, potravný/lovný okrsok, reprodukčný/hniezdny okrsok



tolerancia rizika

vyjadrenie vzťahu hodnotiteľa k riziku ohrozenia taxónu: nízka hodnota (RT = 0) znamená preventívny postoj, keď bol taxón klasifikovaný ako ohrozený len vtedy, ak nie je vysoko nepravdepodobné, že nie je ohrozený; vysoká hodnota (RT = 1) znamená dôkazný postoj s klasifikáciou taxónu ako ohrozený, iba ak pre to existujú silné dôkazy



typová lokalita

lokalita, z ktorej pochádza typový materiál; pozri tiež typový materiál, typový jedinec



typový jedinec

jedinec taxónu, podľa ktorých bol tento taxón vedecky opísaný



typový materiál

jedince taxónu, podľa ktorých bol tento taxón vedecky opísaný



Ú

úmrtnosť

pozri mortalita



U

usudzovaný (údaj)

(v zmysle definícií IUCN 2016) údaj založený na nepriamych údajoch, predpokladoch a domnienkach, ktoré sú v nepriamom vzťahu k cieľovej premennej, avšak sú vyjadrené v rovnakej jednotke



V

varovný čas

čas, počas ktorého bol taxón zaradený do niektorej z troch kategórií ohrozených (VU, EN, CR) až do jeho vyhynutia



vlajkový druh/taxón

druh slúžiaci na popularizáciu ochrany prírody, zvyčajne určitej oblasti, ekosystému či skupiny druhov/taxónov; na tento účel sa vyberajú všeobecne známe, populárne a obľúbené druhy/taxóny, podľa možnosti pozitívne prijímané verejnosťou (napr. symboly ako panda; pozri tiež dáždnikový druh/taxón, zástupný druh/taxón



VU

pozri Zraniteľný



Vyhynutý Ex

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón je Vyhynutý v prípade, ak nie je pochybnosť, že uhynul posledný jedinec; do kategórie je zaradený taxón, ak vyčerpávajúcim výskumom v známom/predpokladanom habitate, vhodnom čase (dennom,  sezónnom alebo ročnom) v pôvodnom areáli rozšírenia nebol zaznamenaný ani jeden jedinec; tento výskum má trvať dlhšie, ako je dĺžka životného cyklu príslušného taxónu 



Vyhynutý v prírode Ex

(v zmysle definícií IUCN 2001) je taxón Vyhynutý v prírode, ak je známe iba jeho prežívanie v kultúre, v zajatí alebo vo voľne žijúcej populácii (alebo populáciách) mimo jeho pôvodného areálu rozšírenia; do kategórie je zaradený taxón, ak vyčerpávajúcim výskumom v známom/predpokladanom habitate, vhodnom čase (dennom,  sezónnom alebo ročnom) v pôvodnom areáli rozšírenia nebol zaznamenaný ani jeden jedinec; tento výskum má trvať dlhšie, ako je dĺžka životného cyklu príslušného taxónu



významne fragmentovaný

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériu B) fragmentácia populácie druhu/taxónu s rastúcim rizikom vyhynutia v dôsledku jeho prežívania v malých a relatívne izolovaných subpopuláciách s redukovanou možnosťou rekolonizácie; pozri tiež fragmentácia, populácia, rekolonizácia, subpopulácia



Z

zástupný prístup

prístup druhovej ochrany postavený na kombinácii opatrení ochrany a manažmentu, z ktorých profituje väčšia skupina druhov/taxónov organizmov; zohľadnením vzťahov medzi druhmi/taxónmi a územím sa definuje oblasť s maximálnou efektivitou prijatých opatrení



zástupný/zastupujúci druh/taxón

druh alebo skupina druhov/taxónov, zastupujúci/ich pri ochrane, manažmente či pozornosti ďalšie druhy/taxónov s podobnými nárokmi; súborný termín pre dáždnikový druh/taxón, vlajkový druh/taxón, indikačný druh/taxón



zdatnosť

pozri reprodukčná zdatnosť



zdivený

pôvodne zdomácnené zviera, ktoré žije navoľno po vypustení alebo uniknutí z chovu a spravidla sa mu vrátili prejavy správania jeho divožijúceho predka; pozri tiež splanený 



zdrojová populácia

populácia žijúca v habitate s optimálnymi podmienkami, vďaka ktorým dosahuje vysokú množivosť (resp. vysoko presahujúcu úmrtnosť) a tým aj dostatok emigrujúcich/dispergujúcich jedincov s potenciálom (re)kolonizovať ďalšie oblasti; pozri tiež metapopulácia, habitat, populácia, prepadová populácia, prepadový habitat, zdrojový habitat



zdrojový habitat

habitat druhu/taxónu, v ktorom jeho lokálna množivosť prevyšuje lokálnu úmrtnosť; pozri tiež habitat, prepadový habitat, prepadová populácia, zdrojová populácia 



zistený (údaj)

(v zmysle definícií IUCN 2016) údaj založený na dokladovanom pozorovaní/zmeraní (všetkých) jedincov populácie alebo inej premennej; pozri tiež očakávaný (údaj), odhadnutý (údaj), premietnutý (údaj), usudzovaný (údaj), zistený (údaj)



znehodnotenie biotopu/habitatu

pozri degradácia biotopu/habitatu



zonácia

pozri zónovanie



zónovanie

stanovenie priorít v priestore; nástroj, zložka dizajnu chráneného územia regulujúca ľudské aktivity v ňom a v jeho okolí, založená na stanovení priorít; pozri tiež jadrová oblasť, nárazníková oblasť/zóna, prechodová oblasť/zóna



zoocenóza

živočíšne spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov živočíchov, ktoré žijú v určitom biotope; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež biotop, fytocenóza, spoločenstvo



Zraniteľný VU

(v zmysle definícií IUCN 2001) tretia najvyššia kategória ohrozenia; taxón podľa najlepších dostupných podkladov spĺňa ktoréhoľvek z kritérií A – E pre túto kategóriu a  teda je vystavený vysokému riziku vyhynutia v prírode