Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

A

adaptácia

selekcia určitých fenotypových prejavov genómu faktormi prostredia; vďaka variabilite organizmov sa v populácii vyskytujú rôzne prejavy znakov, z ktorých niektoré môžu ich nositeľov v určitých podmienkach zvýhodniť; výsledkom je dojem, že sa druh prispôsobil zmeneným podmienkam – je to však naopak, zmenené podmienky vyselektovali jedince s vhodnými znakmiagregátny druh

skupina blízko príbuzných, podobných druhov organizmov (druhový komplex), ktoré sú z praktických dôvodov označované jedným druhovým menom; pozri tiež druhový komplexalela

konkrétna forma určitého génu; gén (zodpovedný za farbu očí) môže mať viac alel (zodpovedných za konkrétnu farbu)alfa (α) diverzita

druhová diverzita v konkrétnom biotope; pozri tiež biodiverzita, beta (β) diverzita, gama (β) diverzitaAlleeho efekt

vyjadruje vzťah medzi hustotou populácie a  poklesom, stabilitou alebo rastom jej veľkosti; zmenšenie hustoty populácie pod kritickú hodnotu minimalizuje až vylučuje možnosť stretnutia opačných pohlaví, dôsledkom čoho je  prudké zníženie úspešnosti reprodukcie až zánik populáciealochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti nepôvodný, môže ísť o introdukovaný, invázny druh/taxón; pozri tiež autochtónny druh/taxón, invázny druh/taxónanalýza životaschopnosti populácie (AŽP)

slúži na definovanie pravdepodobnosti vyhynutia druhu/taxónu v definovanom čase; realizuje sa kvantitatívnou analýzou demografických a environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich prežívanie analyzovanej populácie (zvyčajne sú analyzované malé populácie vystavené vysokému riziku vyhynutia); na účely AŽP boli vyvinuté špeciálne programy (napr. RAMAS); pozri aj minimálna životaschopná populácia (MŽP)AOO

pozri oblasť osídleniaareál rozšírenia

oblasť, územie rozšírenia taxónu; pozri tiež teritórium, domovský okrsokautekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu druhov; pozri tiež ekológia, demekológia, synekológiaautochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti pôvodný; pozri tiež alochtónny druh/taxónAŽP

pozri analýza životaschopnosti populácie