Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

D

dáždnikový druh/taxón

druh/taxón ohrozeného organizmu, prostredníctvom ochrany ktorého sa priamo alebo aj nepriamo zabezpečuje ochrana ďalších druhov príslušného spoločenstva/biotopu alebo aj celého ekosystému; pozri tiež vlajkový druh/taxón, zástupný druh/taxónDD

pozri Nedostatočne známydegradácia biotopu/habitatu

zmenšenie, poškodenie, znehodnotenie kvality a funkcií biotopu/habitatu; pozri tiež strata biotopu/habitatu, fragmentáciademekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu populácií; pozri tiež ekológia, autekológia, synekológiadisperzia

rozptyl, rozširovanie organizmov, spravidla potomstva z miesta rozmnožovania do okoliadisturbancia

rušivý faktor v ekosystéme, zvyčajne vedúci k odstráneniu (niektorých) jeho zložiek; prirodzené disturbancie (napr. lesné požiare, riečne záplavy) sú prirodzenými zložkami niektorých ekosystémov a podmieňujú ich dlhodobú existenciu; disturbancie spôsobené človekom (zábor pôdy, zmeny vodného režimu, znečistenie a pod.) sú spravidla považované za hrozby s negatívnym vplyvom na biotudomovský okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na zber potravy, odpočinok, rozmnožovanie a ďalšie aktivity; pozri tiež potravný/lovný okrsok, reprodukčný/hniezdny okrsok, teritóriumdospelé jedince

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, B, C a D) jedince schopné rozmnožovať sadruh

skupina organizmov, ktorej jedince sú schopné pohlavným rozmnožovaním produkovať plodné potomstvo; základná taxonomická jednotka klasifikácie v systéme organizmov; pozri tiež taxón druhová diverzita

druhová rozmanitosť spoločenstva (či iného súboru organizmov) vyjadrená niektorým z bezrozmerných indexov (napr. Shannonovym), ktoré zohľadňujú okrem počtu druhov aj ich pomerné zastúpeniedruhová početnosť

pozri druhové bohatstvodruhové bohatstvo

počet druhov určitej oblasti, lokality alebo inej priestorovej vzorky biosférydruhový akčný plán

detailný materiál dokumentujúci a analyzujúci stav ohrozeného druhu/taxónu a navrhujúci opatrenia na zlepšenie stavu; v SR sa používa termín program záchrany; pozri tiež červená kniha, červený zoznam, kategórie Červeného zoznamu IUCNdruhový komplex

skupina blízko príbuzných, ťažko rozlíšiteľných druhov, ktoré môžu byť z praktických dôvodov opísané pod jedným druhovým menom ako agregátny druh; pozri tiež agregátny druhdynamika metapopulácie

v ekosozológii uplatnenie teórie rovnováhy medzi vymieraním taxónov a rekolonizáciou vo fragmentoch, ako je definovaná v ostrovnej biogeografii; pozri tiež fragment, metapopulácia, rekolonizácia, subpopuláciadynamika plôšok

dynamika a heterogenita dielčich plôšok (biotopov) a ich sústavy vo väčšom komplexnom ekosystéme; prístup k ich analýze z hľadiska funkčnosti ekosystému a udržania jeho rozmanitosti z ekologického a ekosozologického hľadiska