Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

N

nadmerné využívanie

využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov nad ich schopnosť regenerácie; termín sa často upresňuje podľa cieľa/spôsobu realizácie (nadmerné pasenie, zber, výrub, rybolov, lov...)nárazníková oblasť/zóna

oblasť so šetrným hospodárením / využívaním (podriadeným ochrane prírody)  obklopujúca jadrovú oblasť alebo susediaca s ňou; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež jadrová oblasť, prechodová oblasť/zóna, rezerva biosférynatalita

množivosť; mierou natality (natality/birth rate) je pomer počtu splodených jedincov na 1 000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie; pozri tiež fekundita, fertilitaNE

pozri NehodnotenýNedostatočne známy DD

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, pre ktorý nie je dostatok údajov o rozšírení a/alebo stave populácie na priame alebo nepriame zhodnotenie rizika vyhynutia negatívny faktor

pozri rizikový faktornegatívny populačný trend

pozri populačný trendNehodnotený NE

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, ktorý ešte nebol hodnotený prostredníctvom kritériínepôvodný druh/taxón

pozri alochtónny druh/taxónnespotrebné využívanie

využívanie zdroja, pri ktorom nedochádza k jeho spotrebe, nie je odstránený zo systému; pozri tiež spotrebné využívanieNT

pozri Takmer ohrozený