Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

B

bariéra

prekážka brániaca disperzii, migrácii či inej forme premiestňovania či transportu organizmov (resp. ich genómu v akejkoľvek biologicky funkčnej forme)  z miesta na miesto  beta (β) diverzita

pomer medzi alfa (α) a gama (γ) diverzitou; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, gama (γ) diverzitabiocenóza

pozri spoločenstvobiocentrum

územie s biotopom alebo komplexom biotopov, ktoré veľkosťou i funkčnosťou umožňuje existenciu (čiastočne) prirodzeného ekosystému s príslušným spoločenstvom organizmov  biodiverzita

rozmanitosť foriem života na jeho všetkých úrovniach (gény, jedince, populácie, druhy, spoločenstvá; tiež biotopy a ekosystémy), ako aj procesov v nich a medzi nimibioindikácia

využívanie živých organizmov na kvalitatívne a kvantitatívne definovanie stavu prostredia alebo jeho vybraných faktorov; pozri tiež indikačný druh/taxónbioindikátor

pozri indikačný druh/taxónbiokoridor

spravidla lineárny prvok v krajine, ktorý prepája biocentrá a umožňuje premiestňovanie organizmov (vrátane vývinových štádií) medzi nimi; prostriedok konektivity (prepojenia) fragmentov ekologických entít (ekosystémov, biotopov, spoločenstiev, /sub/populácií a pod.); pozri tiež ekodukt   bióm

komplexný a geograficky rozsiahly ekosystém s vlastnosťami definovanými klimatickými podmienkami príslušnej oblasti Zeme; jednotlivé pevninské biómy charakterizuje prevládajúci typ vegetácie, napr. v polárnom pásme tundra, v miernom pásme opadavý listnatý les a step, v subtropickom pásme púšť, savana, v tropickom pásme tropický dažďový les  biosférická rezervácia

pozri rezerva biosférybiota

súhrn všetkých organizmov definovaného priestorubiotop

prostredie pre existenciu spoločenstva; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež habitat, spoločenstvo