Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

E

efekt hrdla fľaše

redukcia rozmanitosti genofondu populácie vymiznutím niektorých alel génov v dôsledku výrazného zmenšenia veľkosti populácie; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt zakladateľaefekt zakladateľa

malá rozmanitosť genofondu populácie spôsobená malým počtom zakladateľov (u ktorých nemuseli byť zastúpené zriedkavé alely génov; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt hrdla fľaše  efektívna veľkosť populácie (geneticky)

veľkosť populácie, ktorá je funkčná z genetického hľadiska (úroveň inbrídingu nie je vyššia ako v panmiktickej populácii); zakladá sa na počte reprodukcieschopných jedincov a teda je menšia ako celá populácia; pozri tiež populácia, inbrídingekodukt

umelo vytvorený objekt (spravidla vo forme premostenia, tunelu alebo vodnej cesty) slúžiaci organizmom (predovšetkým živočíchom) na prekonanie líniového bariérového prvku, napr. komunikácie, prehradenia vodného toku a pod. ekológia

vedná disciplína študujúca vzťahy medzi orgamizmami navzájom a organizmami a prostredím (vrátane jeho neživých zložiek); termín zložený z gréckych slov oikos = dom, logos = náukaekologická pasca

pozri environmentálna pascaekologická stopa

pozri environmentálna stopaekologický faktor

pozri environmentálny faktorekosozológia

vedná disciplína prepájajúca konzervačnú biológiu a obnovnú ekológiu; ochrana prírody založená na poznaní vzťahov medzi prostredím a organizmami a medzi organizmami navzájom; termín zložený z gréckych slov oikos = dom, sozein = chrániť; pozri tiež konzervačná biológia, obnovná  ekológiaekosystém

entita funkčného prepojenia biotopu (abiotická zložka) s jeho príslušným spoločenstvom (biotická zložka); veľkosť ekosystému je definovaná ad hoc a môže varírovať po rozmery biosféry; pozri tiež biotop, spoločenstvoekotyp

lokálna subpopulácia druhu adaptovaná na miestne podmienky prostredia, spravidla geograficky definovaná/delimitovanáemigrácia

vysťahovanie jedincov z priestoruEN

pozri Silne ohrozenýendemit, endemický druh/taxón

druh/taxón s obmedzeným, presne ohraničeným a často malým reálom rozšírenia (izolované pohoria, povodia, jaskynné systémy, morské ostrovy a pod.); pozri tiež relikt, reliktný druh/taxónenvironmentálna pasca

uprednostňovanie habitatu s menšou kvalitou (avšak s atraktívnejším pôsobením) aj napriek dostupnosti kvalitnejšieho habitatu, spravidla v podmienkach rýchlych zmien prostrediaenvironmentálna stopa

vyjadrenie vplyvu človeka na prostredie, jeho kvantifikácia; environmentálna stopa je plocha (spravidla v hektároch) potrebná na získanie zdrojov nevyhnutných pre uspokojenie potrieb človeka (jedinca, komunity)environmentálny faktor

faktor (= činiteľ, vlastnosť, podmienka) prostredia so vzťahom k organizmom; ovplyvňujúci, podmieňujúci ich existenciu; keďže sa termín vzťahuje na prostredie a nie na vedný odbor (ekológiu), nie je správne používať termín ekologický faktorEOO

pozri oblasť výskytuEW

pozri Vyhynutý v prírodeEX

pozri Vyhynutýextrémna fluktuácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách B a C) extrémne (časté, rýchle alebo rozsiahle) zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia taxónu, s rozdielmi početnosti väčšími ako jeden rád (minimálne desaťnásobný nárast alebo úbytok)