Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

G

gama (γ) diverzita

druhová diverzita rozsiahlej oblasti so zastúpením viacerých biotopov; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, beta (β) diverzitagenerácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, C a E) priemerný vek sploditeľov novosplodených jedincov populácie; generácia má dlhšie trvanie ako vek najmladších jedincov počas ich prvého rozmnožovania a kratšie trvanie ako vek najstarších rozmnožujúcich sa jedincov s výnimkou taxónov, ktoré sa rozmnožujú iba raz v živote genofond

súbor všetkých alel génov všetkých jedincov v populácii (zvyčajne na úrovni druhu, prípadne poddruhu); rozmanitosť genofondu podmieňuje schopnosť druhu/taxónu vysporiadať sa so zmenami environmentálnych faktorov; pozri tiež genomická rozmanitosť/diverzitagenomická rozmanitosť/diverzita

rozmanitosť génov a ich alel v populácii druhu/taxónugénová banka

súbor reprodukčného materiálu (u živočíchov prevažne pohlavných buniek, embryí, kmeňových buniek; u rastlín najčastejšie semien, tiež explantátov) uschovaný v kontrolovaných podmienkach zabezpečujúcich ich prežívanie/oživenie v budúcnosti (napr. zmrazením – kryoprezerváciou); pozri tiež semenná bankagénovo modifikovaný organizmus, GMO

organizmus, ktorý má genóm umelo zmenený spôsobom, aký sa nevyskytuje pri prirodzenom rozmnožovaní a/alebo prirodzenej rekombinácii génový drift

náhodná zmena frekvencie jednotlivých alel génu v populácii z generácie na generáciu; výsledkom génového driftu môže byť zachovanie jedinej alely (=fixácia alely) a tým strata genomickej variability; pravdepodobnosť fixácie alely je nepriamo úmerná početnosti populácie; pozri tiež efekt hrdla fľaše, efekt zakladateľa