Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

M

masové vymieranie

vyhynutie veľkého množstva taxónov (vysoko prevyšujúce pozaďové vymieranie) v priebehu relatívne krátkeho geologického obdobia; pozri tiež pozaďové vymieraniemegafauna

živočíšstvo s väčšími telesnými rozmermi, kritériom je minimálna hmotnosť (podľa zdroja) od 2 do 1 000 kg, najčastejšie však 20 až 44 kg; pozri tiež faunaMenej dotknutý LC

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón je zaradený do tejto kategórie, ak bol hodnotený podľa kritérií, ale nie je možné klasifikovať ho ako Kriticky ohrozený, Silne ohrozený, Zraniteľný ani Takmer ohrozený; do kategórie sú zaradené rozšírené a početné taxónymetapopulácia

súbor subpopulácií (fragmentov pôvodne súvislej populácie alebo prirodzene fragmentovanej populácie), medzi ktorými existuje možnosť kontaktu/kríženia ich jedincov (napr. ponechaním alebo vytvorením biokoridorov medzi nimi); v prípade lokálneho vyhynutia niektorej zo subpopulácií vďaka prepojeniu s ostatnými nie je vylúčená rekolonizácia areálu zaniknuvšej subpopulácie jedincami zo susediacich subpopulácií (s funkciou zdrojovej populácie); pozri tiež dynamika metapopulácie, populácia, subpopulácia, zdrojová populáciaminimálna dynamická oblasť

najmenšia rozloha územia potrebná pre prežívanie minimálnej životaschopnej populácie; pozri tiež minimálna životaschopná populáciaminimálna životaschopná populácia (MŽP)

najmenšia populácia s pravdepodobnosťou prežitia určitého obdobia, táto pravdepodobnosť je štatisticky definovaná na základe predpokladaných demografických, genetických a environmentálnych podmienok a prírodných disturbancií; v ekosozologickej praxi/ochrane sú prijaté dve veľkosti MŽP ohrozených druhov/taxónov: 50 jedincov s  pravdepodobnosťou krátkodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať inbríding) a 500 jedincov s pravdepodobnosťou dlhodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať génový drift); pozri tiež analýza životaschopnosti populácie (AŽP)množivosť

pozri natalitamorfodruh

druh definovaný na základe svojho vzhľadu; termín nie je taxonomickou entitou; príkladom dvoch morfodruhov môže byť húsenica a motýľ – z hľadiska systému živočíchov ide o jeden druh, z hľadiska vzhľadu (a aj funkcie v ekosystéme) sú to však dva morfodruhymortalita

úmrtnosť; miera mortality (death rate) je pomer počtu uhynutých jedincov na 1000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populáciemutualistický kľúčový druh/taxón

organizmus, ktorý existuje v obojstranne prospešných vzťahoch s iným organizmom a jeho vymiznutie má výrazný dopad na celý ekosystém (napr. to môže byť vták, ktorý požieraním plodov zabezpečuje klíčivosť ich semien a tým aj existenciu pôvodných lesov); pozri tiež kľúčový druh/taxónMVP

pozri minimálna životaschopná populáciaMŽP

pozri minimálna životaschopná populácia