Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Z

zástupný prístup

prístup druhovej ochrany postavený na kombinácii opatrení ochrany a manažmentu, z ktorých profituje väčšia skupina druhov/taxónov organizmov; zohľadnením vzťahov medzi druhmi/taxónmi a územím sa definuje oblasť s maximálnou efektivitou prijatých opatrenízástupný/zastupujúci druh/taxón

druh alebo skupina druhov/taxónov, zastupujúci/ich pri ochrane, manažmente či pozornosti ďalšie druhy/taxónov s podobnými nárokmi; súborný termín pre dáždnikový druh/taxón, vlajkový druh/taxón, indikačný druh/taxónzdatnosť

pozri reprodukčná zdatnosťzdivený

pôvodne zdomácnené zviera, ktoré žije navoľno po vypustení alebo uniknutí z chovu a spravidla sa mu vrátili prejavy správania jeho divožijúceho predka; pozri tiež splanený zdrojová populácia

populácia žijúca v habitate s optimálnymi podmienkami, vďaka ktorým dosahuje vysokú množivosť (resp. vysoko presahujúcu úmrtnosť) a tým aj dostatok emigrujúcich/dispergujúcich jedincov s potenciálom (re)kolonizovať ďalšie oblasti; pozri tiež metapopulácia, habitat, populácia, prepadová populácia, prepadový habitat, zdrojový habitatzdrojový habitat

habitat druhu/taxónu, v ktorom jeho lokálna množivosť prevyšuje lokálnu úmrtnosť; pozri tiež habitat, prepadový habitat, prepadová populácia, zdrojová populácia zistený (údaj)

(v zmysle definícií IUCN 2016) údaj založený na dokladovanom pozorovaní/zmeraní (všetkých) jedincov populácie alebo inej premennej; pozri tiež očakávaný (údaj), odhadnutý (údaj), premietnutý (údaj), usudzovaný (údaj), zistený (údaj)znehodnotenie biotopu/habitatu

pozri degradácia biotopu/habitatuzonácia

pozri zónovaniezónovanie

stanovenie priorít v priestore; nástroj, zložka dizajnu chráneného územia regulujúca ľudské aktivity v ňom a v jeho okolí, založená na stanovení priorít; pozri tiež jadrová oblasť, nárazníková oblasť/zóna, prechodová oblasť/zónazoocenóza

živočíšne spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov živočíchov, ktoré žijú v určitom biotope; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež biotop, fytocenóza, spoločenstvoZraniteľný VU

(v zmysle definícií IUCN 2001) tretia najvyššia kategória ohrozenia; taxón podľa najlepších dostupných podkladov spĺňa ktoréhoľvek z kritérií A – E pre túto kategóriu a  teda je vystavený vysokému riziku vyhynutia v prírode