Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

K

Kjótsky protokol

doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy. Stanovuje právne obmedzujúce podmienky týkajúce sa emisií skleníkových plynov z priemyselných krajín. Priemyselné krajiny ako také musia podľa protokolu znížiť svoje emisie šiestich skleníkových plynov (CO2, metánu, oxidu dusného, hydrofluórokarbónov, perfluórkarbónov a fluoridu sírového) asi o 5 % pod úroveň z roku 1990 v období prvého záväzku od roku 2008 do roku 2012. Kjótsky protokol vstúpil do platnosti vo februári 2005. Do začiatku roka 2009 ratifikovalo protokol 183 štátov a Európska únia.


kogenerácia

proces, pri ktorom sa vyrába spoločne teplo a elektrina. Zariadenie, ktoré spája výrobu tepelnej energie pre kúrenie s výrobou elektrického prúdu, sa nazýva kogeneračná jednotka.


kolektor

je akýsi transformátor energie elektromagnetických vĺn na tepelnú energiu a súčasne je aj výmenníkom predávajúcim tepelnú energiu hmoty kolektorovej dosky teplonosnej tekutine.


konvekcia

prúdenie, alebo prenos látky a energie prúdením (šírenie tepla prúdením, prenos vlhkosti vzduchu nerovnomerným ohrievaním povrchu Zeme).


kreozot

zmes fenolov používaná najmä v lekárstve na dezinfekciu.