Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

R

reflektancia

odrážavosť.


rekuperácia

spätné získavanie tepla, teda dej, v priebehu ktorého sa do budovy privádzaný vzduch predhrieva teplom odpadového vzduchu. 


relevantné látky

látky podobného charakteru ako prioritné látky s tým rozdielom, že environmentálne normy kvality pre tieto látky sú určené na úrovni SR.


retencia

zastavenie alebo zadržanie odtekajúcich vôd z povodia vo vodnej nádrži, emisií vypúšťaných do ovzdušia, vplyvu chemických, fyzikálnych alebo biologických faktorov, negatívne vplývajúcich na životné prostredie. 


rizosféra

časť pôdy, v ktorej žijú mikroorganizmy podporujúce výživu a rast rastlín a vyskytujú sa ich koreňové systémy.


ropa

je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a v menšej miere aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné). Vznikla pravdepodobne rozkladom zvyškov uhynutých rastlín a živočíchov. Je základnou surovinou petrochemického priemyslu.


rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

používa sa na vyjadrenie hydrofóbneho charakteru rozpustených organických zlúčenín. Vyjadruje distribúciu medzi oktanolom a vodou, kde ako reprezentant organických rozpušťadiel bol vybraný oktanol: Kow=Cokt/CH20. Cokt je koncentrácia organickej zlúčeniny v oktanole a CH20 vo vode. Vo všeobecnosti sa za hydrofóbne látky považujú zlúčeniny s hodnotou Kow >100.