Ochrana a využívanie krajiny

 

Jana Ružičková, Zuzana Moravčíková, Blanka Lehotská

Bratislava, 2009

 

OBSAH UČEBNICE

 

Titulné strany

 

Úvod


 

1. Teoretické východiská pre ochranu a využívanie prírody a krajiny
1.1 Pojmy ochrana, tvorba a využívanie krajiny
1.2 Teórie vzťahu krajinnej štruktúry a biodiverzity


 

2. Hodnotenie krajiny v kontexte zmien krajinnej štruktúry
2.1
Metódy hodnotenia krajinnej štruktúry
2.2 Stresové faktory v krajine vo vzťahu k intenzite využívania územia človekom
2.3 Fragmentácia ako indikátor stavu krajiny a biotopov


 

3. Koncepcie ochrany a tvorby krajiny
3.1 Ekologické siete v celoeurópskom meradle
3.2
Územný systém ekologickej stability


 

4. Špecifiká využívania a ochrany rôznych typov krajiny
4.1
Krajina a lesné hospodárstvo
4.2 Krajina a poľnohospodárstvo


 

5. Medzinárodné aspekty ochrany krajiny a národná legislatíva
5.1
Medzinárodné predpisy, súvisiace s ochranou krajiny
5.2 Priemet ochrany krajiny do národnej legislatívy


 

6. Príklady zadaní praktických úloh
6.1 Mapovanie súčasnej krajinnej štruktúry vybraného územia
6.2 Hodnotenie ekologickej stability a ekologickej kvality krajiny
6.3 Výpočet indexu tvaru prvkov krajinnej štruktúry
6.4
Hodnotenie priaznivého stavu nelesných biotopov


 

7. Terminologický slovník
biocentrum, biodiverzita, biokoridor, diverzita krajiny, ekologická sieť, ekodukt, ekologická stabilita krajiny, ekologicky významný segment, fragmentácia, insularizácia krajiny, metapopulácia, plôška, územný systém ekologickej stability, ...


 

8. Zoznam literatúry


Editorial